"Acest BLOG este creatia integrala a doamnei Ruxandra Lungu , fosta presedinta OFRM 2009-2014 si a domnului Ing Florin Chiriac, simpatizant PRM.
In continuare vom publica articole de interes general, informatii despre PRM, comunicate de presa, primite direct de la "sursa", rubrica "Saptamana pe scurt" din revista Romania Mare, diverse materiale .

Va multumim pentru suportul acordat !"
Colectivul de administratori ai blogului http://www.corneliuvadimtudor.blogspot.com/
vineri, 24 mai 2013

GRABA RE-REVIZUIRII CONSTITUŢIEI ROMÂNIEI (II)Dînd curs invitaţiei Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerii legislative de revizuire a Constituţiei României de a se depune propuneri de către partidele politice, îmi îngădui să înaintez conducerii Partidului România Mare, spre analiză şi însuşire, următoarele modificări şi completări la Legea fundamentală:
1) Articolul 1 - „Statul Român“, să fie completat cu:
a) alin. 6: „România este continuatoarea Geto-Daciei, Statul Primordial, iar românii sînt urmaşii geto-dacilor, ai Poporului Primordial, leagăn al civilizaţiei Europei“.
b) alin. 7: „Păstrarea tradiţiilor multimilenare, a credinţei strămoşeşti şi aflarea adevărului istoric despre Poporul Primordial şi Religia Primordială sînt obligatorii“.
2) Articolul 1, alin. 3, să fie eliminate referirile la idealurile Revoluţiei din decembrie 1989, pentru că a fost o lovitură de stat, pusă la cale şi finanţată de asasinii economici şi asasinii politici străini, ajutaţi de alogeni din România.
3) Articolul 2 - „Suveranitatea", alin.1 să fie modificat astfel:
„Suveranitatea naţională aparţine numai Poporului Român, care o exercită prin referendum. Pragul de participare la referendum este de 50% plus unu". Coborîrea pragului respectiv sub 50% asigură instaurarea dictaturii minorităţii asupra majorităţii.
4) Articolul 3 - „Teritoriul" să fie completat cu alin.5: „Reorganizarea teritoriului, sub aspect administrativ, se decide numai de Poporul Român prin referendum naţional."
5) Articolul 4 - „Unitatea poporului şi egalitatea între cetăţeni" să fie completat cu:
a) alin.3: „Toţi locuitorii care au cetăţenia română sînt români."
b) alin.4: „Românii sînt egali în drepturi şi obligaţii, fără nici o discriminare."
6) Articolul 5 - „Cetăţenia" să fie completat cu alin.3: „Românii care au obţinut dubla cetăţenie nu pot fi aleşi sau numiţi în funcţii publice, nu pot ocupa demnităţi civile sau militare."
7) Articolul 6 - „Dreptul la identitate" să fie eliminat ca efect al înlăturării oricărei discriminări dintre cetăţenii români. Toţi cetăţenii României sînt români. În România nu există şi nu trebuie să existe majoritari şi minoritari, ci numai români!
8) Articolul 8 - „Pluralismul şi partidele politice" să fie completat cu alin.3: „Sînt interzise partidele sau formaţiunile constituite pe criterii etnice şi cele care acţionează împotriva Statului Naţional Unitar Român, a integrităţii sale teritoriale, a limbii române, a Drapelului României sau a Imnului Naţional."
9) Articolul 12 - „Simboluri naţionale" să fie completat cu adevărul istoric la alin.1: „Drapelul României este tricolor; moştenit de la geto-daci; culorile sînt aşezate vertical, în ordinea următoare începînd de la lance: albastru, galben, roşu.
10) Articolul 13 - „Limba oficială" să fie completat cu ADEVĂRUL ISTORIC: „În România, limba oficială este limba română, urmaşă a Limbii Primordiale, moştenită de la geto-daci."
11) Articol 19 - „Extrădarea şi expulzarea" să fie completat cu alin.5: „Sînt expulzaţi din România cetăţenii care nu sînt loiali Statului Român, care nu recunosc Statul Naţional Unitar Român, care nu cunosc limba română, care aduc atingere simbolurilor naţionale, care se pronunţă sau acţionează pentru orice fel de autonomie sau drepturi colective."
12) Capitolul II - „Drepturile şi libertăţile fundamentale" este necesar să fie completat cu următoarele articole:
a) „Dreptul la demnitate"
- alin. (1) Dreptul la demnitate este garantat.
- alin. (2) Statul Român apără dreptul la demnitate al românilor.
b) „Dreptul persoanelor în vîrstă de a duce o viaţă demnă şi independentă, de a participa la viaţa socială şi culturală."
c) „Dreptul la alegeri nefalsificate şi la alegeri libere."
13) Articolul 22 - „Dreptul la viaţă şi la integritate fizică şi psihică" să fie completat cu alin.4: „Este interzisă folosirea aditivilor alimentari cancerigeni sau a produselor modificate genetic."
14) Articolul 32 - „Dreptul la învăţătură" este necesar să includă următoarele modificări şi completări:
a) alin.3 să fie eliminat şi actualul text să fie înlocuit astfel: „Pentru învăţămîntul general obligatoriu statul asigură existenţa şcolii în fiecare sat."
b) „Prin Bugetul de Stat se asigură, anual, cel puţin 6% din Produsul Intern Brut pentru învăţămînt."
5) Articolul 34 - „Dreptul la ocrotirea sănătăţii" să fie completat cu:
a) alin.4 „În România, românii beneficiază de gratuitate în domeniul ocrotirii societăţii."
b) alin.5 „Prin Bugetul de Stat se asigură, anual, cel puţin 10% din produsul intern brut pentru sănătate."
16) Articolul 35 - „Dreptul la mediu sănătos" să fie completat cu alin.4: „Este interzisă folosirea cianurii în minerit sau exploatarea gazelor de şist prin fracturare hidraulică" şi alin.5: „statul este obligat să asigure un mediu înconjurător sănătos şi echilibrat ecologic."
17) Articolul 37 - „Dreptul de a fi ales" să fie completat cu:
a) alin.3: „Candidaţii pentru alegerile parlamentare, europarlamentare şi locale sînt înscrişi pe listele de partid. Se pot înscrie la alegeri şi candidaţi independenţi."
b) alin.4: „Alegerea primarilor şi preşedinţilor de Consilii Judeţene se desfăşoară în două tururi de scrutin, dacă nici un candidat nu a obţinut majoritatea simplă din primul tur de scrutin."
18) Articolul 40 - „Dreptul de asociere" să fie modificat şi completat la alin.4: „Asociaţiile şi organizaţiile cu caracter secret sînt interzise."
19) Articolul 41 - „Munca şi protecţia socială a muncii" să fie completat cu două noi aliniate:
a) alin.6: „Statul asigură locuri de muncă pentru toţi cetăţenii majori şi apţi de muncă."
b) alin.7: „Autorităţile centrale şi locale, cu sprijinul Parlamentului şi Guvernului, sînt obligate să întocmească şi să îndeplinească programe anuale pentru asigurarea locurilor de muncă, inclusiv pentru revenirea în România a românilor alungaţi de regimurile post-decembriste."
20) Articolul 44 - „Dreptul de proprietate privată" să fie modificat şi completat astfel:
a) alin.2 să cuprindă numai următorul text: „Proprietatea privată este garantată şi ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular."
b) alin.3 să fie completat astfel: „Lucrările executate de firme private, titulare ale licenţelor de exploatare a bogăţiilor naturale, nu pot fi asimilate sau declarate de utilitate publică."
c) alin.10: „Este interzisă vînzarea pămîntului românesc la persoane fizice sau juridice străine. Cetăţenii români care vînd terenuri la străini sînt condamnaţi la închisoare şi li se confiscă întreaga avere."
21) Articolul 47 - „Nivelul de trai" să fie completat cu:
- alin.3: „Parlamentul, Preşedintele şi Guvernul României au obligaţia să asigure românilor salarii, pensii şi ajutoare sociale cel puţin la nivelul mediu al acestora din ţările Uniunii Europene."
22) Articolul 48 - „Familia" să fie completat cu:
- alin.4: „Sînt interzise căsătoriile între persoane de acelaşi sex."
- alin.5: „Statul este obligat să încurajeze şi să susţină financiar creşterea demografică a populaţiei."
23) Articolul 49 - „Protecţia copiilor şi tinerilor" să fie completat cu:
- alin.6: „Sînt interzise adopţiile internaţionale vizînd copiii de români."
24) Articolul 54 - „Fidelitatea faţă de ţară" să fie completat cu:
- alin.3: „Încălcarea jurămîntului se sancţionează cu încetarea mandatului sau demiterea din funcţie, după caz."
25) Articolul 55 - „Apărarea ţării" să fie completat cu:
- alin.4: „Prin Bugetul de Stat se asigură anual cel puţin 4% din Produsul Intern Brut pentru apărarea ţării."
26) Articolul 62 - „Alegerea Camerelor" să fie modificat prin eliminarea alin.(2): „Organizaţiile cetăţenilor, aparţinînd minorităţilor naţionale, care nu întrunesc în alegeri numărul de voturi pentru a fi reprezentate în Parlament, au dreptul la cîte un loc de deputat, în condiţiile legii electorale. Cetăţenii unei minorităţi naţionale pot fi reprezentaţi numai de o singură organizaţie." În nici o ţară din Europa nu există asemenea prevederi constituţionale, iar experienţa din ultimii 22 de ani nu a fost benefică pentru viaţa politică şi democraţia din România.
27) Articolul 70 - „Mandatul deputaţilor şi al senatorilor" să fie completat cu:
- alin.3: „Mandatul de senator sau de deputat încetează în cazul migraţiei politice, de la data acesteia."
- alin.4: „Se suspendă mandatul de senator sau de deputat pentru cei implicaţi în acte de corupţie, pînă la adoptarea unei hotărîri judecătoreşti irevocabile. În caz de achitare îşi continuă mandatul şi vor fi despăgubiţi."
28) Articolul 71 - „Incompatibilităţi" să fie completat la:
- alin.1: „Nimeni nu poate fi, în acelaşi timp, deputat, senator, ministru sau europarlamentar."
29) Articolul 72 - „Imunitatea parlamentară" să fie modificat astfel:
a) alin.1: „Deputaţii şi senatorii nu pot fi traşi la răspundere juridică pentru opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului."
b) alin.2 - se elimină şi astfel dispar imunităţile pentru parlamentari.
c) alin.3 - se elimină şi astfel dispar imunităţile pentru parlamentari.
30) Articolul 76 - „Adoptarea legilor şi a hotărîrilor" să fie completat cu
- alin.4: „Parlamentul poate hotărî să ceară Poporului Român să-şi exprime, prin referendum, voinţa cu privire la probleme de interes naţional."
31) Articolul 80 - „Rolul Preşedintelui" să fie modificat la:
- alin.2: „Preşedintele României asigură respectarea Constituţiei şi buna funcţionare a autorităţilor publice. În acest scop, Preşedintele exercită funcţia de mediere între puterile statului, precum şi între stat şi societate. „
32) Articol 82 - „Validarea mandatului şi depunerea jurămîntului"  să fie modificat la alin.2 astfel: „Candidatul a cărei alegere a fost validată depune în faţa Camerei Deputaţilor şi a Senatului următorul jurămînt: „Jur să acţionez pentru propăşirea şi fericirea poporului român, să respect Constituţia şi legile ţării, să apăr democraţia, drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, suveranitatea naţională, independenţa, unitatea şi integritatea teritorială a României. Asa să-mi ajute Dumnezeu !"
33) Articolul 83 - „Durata mandatului" să fie modificat la:
- alin.1: „Mandatul Preşedintelui României este de 4 ani şi se exercită de la data depunerii jurămîntului. „
34) Articolul 84 - „Incompatibilităţi şi imunităţi" să fie modificat titlul prin eliminarea imunităţilor pentru Preşedintele României, înscrise la alin.2.
35) Articolul 96 - „Punerea sub acuzare" să fie modificat astfel:
- alin.1: „Camera Deputaţilor şi Senatul, în sedinţă comună, cu votul a cel puţin jumătate din numărul deputaţilor şi al senatorilor pot hotărî punerea sub acuzare a Preşedintelui României pentru înaltă trădare."
- alin.2: „Propunerea de punere sub acuzare poate fi iniţiată de unul sau mai multe grupuri parlamentare din Camera Deputaţilor şi Senat şi se aduce, neîntîrziat, la cunostinţa Preşedintelui României pentru a da explicaţii cu privire la faptele ce i se impută."
36) Articolul 105 - „Incompatibilităţi" să fie modificat la alin.1 prin eliminarea excepţiei referitoare la deputaţi sau senatori care să fie, în acelaşi timp, miniştri prin încălcarea principiului constituţional al separaţiei puterilor în stat.
37) Articolul 107 - „Primul-ministru" este necesar să fie completat cu
- alin.5: „Primul-ministru este obligat să prezinte Parlamentului proiectul Legii Bugetului de Stat cu excedent bugetar şi să încheie anul calendaristic fără deficit bugetar". Această modificare este impusă de noile exigenţe ale Uniunii Europene, după criza financiară internaţională.
38) Articolul 108 - „Actele Guvernului" să fie completat cu
- alin.5: „Anual, Guvernul poate emite, cel mult, 5 ordonanţe de urgenţă."
39) Articolul 109 - „Răspunderea membrilor Guvernului" să fie modificat la alin.2 prin eliminarea textului actual şi înlocuirea lui cu altul în următoarea formulare:
- alin.2: „În cazul unor fapte penale săvîrşite de membri ai Guvernului cercetarea penală se efectuează de Parchetul de pe lîngă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau de către Direcţia Naţională Anticorupţie. Competenţa de judecată aparţine Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie."
40) Articolul 114 - „Angajarea răspunderii Guvernului" să fie modificat în sensul eliminării oricărei posibilităţi vizînd adoptarea de legi prin această procedură, fără dezbateri şi fără vot în Parlament. Pe cale de consecinţă, se elimină şi alin.4, urmînd ca textul acestui articol să cuprindă doar 3 aliniate, respectiv:
a) alin.1: „Guvernul îşi poate angaja răspunderea în faţa Camerei Deputaţilor şi a Senatului, în sedinţă comună, asupra unui program sau a unei declaraţii de politică generală."
b) alin.2: „Guvernul este demis dacă o moţiune de cenzură, depusă, în termen de 3 zile de la prezentarea programului sau a declaraţiei de politică generală, a fost votată în condiţiile art.113."
c) alin.3: „Dacă Guvernul nu a fost demis potrivit alin.2 aplicarea programului sau a declaraţiei de politică generală devine obligatorie pentru Guvern."
41) Articolul 117 - „Înfiinţarea" este necesar să fie modificat prin eliminarea alin.3: „Autorităţi administrative autonome se pot înfiinţa prin lege organică."
42) Articolul 118 - „Forţele armate" trebuie modificat prin eliminarea alin.4: „Organizarea de activităţi militare sau paramilitare în afara unei autorităţi statale este interzisă."
43) Articolul 120 - „Principii de bază" ale administraţiei publice locale este obligatoriu să fie modificat prin eliminarea alin.2: „În unităţile administrativ teritoriale în care cetăţenii aparţinînd unei minorităţi naţionale au o pondere semnificativă, se asigură folosirea limbii minorităţilor naţionale respective în scris şi oral, în relaţiile cu autorităţile administraţiei publice locale şi cu serviciile publice deconcentrate, în condiţiile prevăzute de legea organică." Eliminarea acestui aliniat este impusă de prevederile art.13 - „Limba oficială" în România este limba română, precum şi de înlăturarea discriminărilor dintre cetăţenii români pe criterii etnice. Experienţa negativă pe această temă, din ultimii 22 de ani, a tulburat permanent liniştea românilor, mai ales a celor din Ardeal.
44) Articolul 123 - „Prefectul" se impune a fi modificat la alin.5, astfel: „Prefectul este obligat să atace, în faţa instanţei de contencios administrativ, orice act ilegal al Consiliului judeţean, al celui local sau al primarului. Actul atacat este suspendat de drept."
45) Articolul 128 - „Folosirea limbii materne şi a interpretului în justiţie" să fie modificat prin eliminarea alin.2 si alin.3 care prevăd următoarele: „Cetăţenii români aparţinînd minorităţilor naţionale au dreptul să se exprime în limba maternă în faţa instanţelor de judecată, în condiţiile legii organice. Modalităţile de exercitare a dreptului prevăzut la aliniatul (2), inclusiv prin folosirea de interpreţi sau traduceri, se vor stabili astfel încît să nu împiedice buna administrare a justiţiei şi să nu implice cheltuieli suplimentare pentru cei interesaţi". Se ştie că, în România limba oficială este limba română pe care au dreptul şi obligaţia să o cunoască şi să o vorbească toţi cetăţenii români, inclusiv în faţa instanţelor de judecată.
46) Articolul 131 - „Rolul Ministerul Public" să fie modificat şi completat cu
- alin.4: „Procurorii sînt obligaţi să se autosesizeze în cazul faptelor penale săvîrşite de Preşedintele României, Primul-ministru, miniştri, parlamentari, secretari de stat, prefecţi şi subprefecţi, preşedinţi şi vicepreşedinţi de Consilii judeţene, primari şi viceprimari, conducători ai instituţiilor centrale şi locale, inclusiv pentru infracţiunile semnalate în presă."
47) Articolul 133 - „Rolul şi structura" Consiliului Superior al Magistraturii se impune a fi modificat prin eliminarea alin.6: „Preşedintele României prezidează lucrările Consiliului Superior al Magistraturii la care participă." Astfel, se asigură separaţia puterilor în stat.
48) Articolul 135 - „Economia" să fie modificat şi completat astfel:
- alin.1 „Economia României este economie de piaţă, bazată pe libera iniţiativă şi sprijinul Băncii Naţionale."
- alin.2: „Statul este obligat să asigure":
a) locuri de muncă şi lichidarea şomajului;
b) crearea cadrului favorabil pentru valorificarea în interes naţonal a tuturor factorilor de producţie;
c) protejarea intereselor naţionale în activitatea economică, financiară şi valutară;
d) exploatarea resurselor naturale de către firme cu capital majoritar românesc, în concordanţă cu interesul naţional;
e) creşterea continuă a nivelului de trai al tuturor românilor;
f) ocrotirea mediului înconjurător şi menţinerea echilibrului ecologic;
g) stimularea cercetării ştiinţifice şi tehnologice naţionale;
h) refacerea sistemului bancar românesc."
49) Articolul 136 - „Proprietatea" se impune a fi completat cu:
a) - alin.6: „Resursele naturale aparţin poporului român, constituie monopol de stat, iar exploatarea lor se face de către firme cu capital majoritar românesc, în concordanţă cu interesul naţional."
b) - alin.7: „Este interzisă vînzarea bogăţiilor de interes public ale subsolului şi a resurselor naturale ale zonei economice şi ale platoului continental sub nivelul preţului practicat pe piaţă."
c) - alin.8: „Teritoriul României este inalienabil şi este interzis străinilor să cumpere şi să deţină în proprietate pămînt românesc."
d) - alin.9: „Este interzisă exproprierea proprietăţilor românilor, cu excepţia unor investiţii de interes public realizate de Statul Român şi în interes naţional."
50) Articolul 138 - „Bugetul public naţional" este necesar să fie completat la alin.2 astfel: „Guvernul elaborează anual proiectul Bugetului de Stat, cu excedent bugetar, şi pe cel al asigurărilor sociale de stat, pe care le supune, separat, aprobării Parlamentului."
De asemenea, este necesar să fi adăugat alin.6 cu următorul text: „Datoria publică nu poate depăşi 20% din produsul intern brut."
51) Articolul 146 - „Atribuţii" ale Curţii Constituţionale să fie modificat şi completat la următoarele litere:
a) se pronunţă asupra constituţionalităţii tuturor legilor, înainte de promulgarea acestora;
b) se pronunţă asupra constituţionalităţii tuturor tratatelor sau altor acorduri internaţionale;
c) se pronunţă asupra constituţionalităţii regulamentelor Parlamentului;
f) veghează la respectarea cadrului legal pentru alegerea Preşedintelui României şi a Parlamentului şi confirmă rezultatele alegerilor;
i) veghează la respectarea cadrului legal pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional şi confirmă rezultatele acestuia.
52) Articolul 148 - „Integrarea în Uniunea Europeană" trebuie modificat prin eliminarea alin.(1) care a rămas fără obiect după aderarea României la Uniunea Europeană.
De asemenea, este necesar ca acest articol să fie completat cu alin.6: „Ratificarea actelor de revizuire a tratatelor constitutive ale Uniunii Europene se face prin referendum naţional."
53) Articolul 152 - „Limitele revizuirii" se impune a fi completat cu
- alin.4: „Prevederile acestui articol nu pot fi modificate decît cu ocazia adoptării unei noi Constituţii."
54) Articolul 155 - „Dispoziţii tranzitorii" trebuie modificat prin eliminarea alin.(1) care contravine Constituţiei revizuite.
În opinia mea, cel puţin aceste propuneri de modificare şi completare a Constituţiei României este necesar să fie înaintate şi să intre în lucru la Comisia comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerii legislative de revizuire a Constituţiei României.
În ziua de 21 mai a.c., în mare viteză, Camera Deputaţilor a respins, la pachet, proiectul de lege privind revizuirea Constituţiei României, iniţiat în anul 2011, de preşedintele Băsescu, la propunerea Guvernului Boc, adoptată printr-o hotărîre în şedinţa din 21 aprilie 2010. S-a ajuns la această stratagemă, în urma poruncilor primite de la Bruxelles, cu scopul de a grăbi re-revizuirea Constituţiei României pînă la sfîrşitul acestui an pentru a facilita dezmembrarea teritorială a ţării noastre, prin aşa-zisa regionalizare, dar mai ales pentru a face posibilă exproprierea românilor din toate judeţele, în baza modificărilor şi completărilor la Legea nr.85/2003, Legea minelor. În baza propunerii legislative a P.S.D. si P.D.L., votată de către toţi senatorii în sedinţa din 27 octombrie 2009 şi care asteaptă votul final în Camera Deputaţilor, titularii licenţelor de exploatare a substanţelor minerale utile vor avea dreptul, începînd cu acest an, să-i exproprieze pe toţi românii care se află pe suprafeţele atribuite, cu multă generozitate şi nu numai, de către Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale (A.N.R.M.) aflată în subordinea Guvernului.
În perioada post-decembristă au fost date de către A.N.R.M. mii şi mii de licenţe de exploatare a bogăţiilor naturale, care „acoperă" cea mai mare parte din suprafaţa României. Pe cale de consecinţă, graba re-revizuirii Constituţiei României, corelată cu modificarea şi completarea Legii minelor şi proiectul „Israel în România", vizează exproprierea şi alungarea românilor din ţara lor moştenită de la geto-daci şi apărată de mii de ani de către eroii Neamului Românesc.

Dr. GHEORGHE FUNAR
Secretar general al P.R.M.
Preşedintele Filialei P.R.M. Cluj


ZIARUL TRICOLORUL, Anul X, nr. 2741, VINERI 24 MAI 2013 
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu