"Acest BLOG este creatia integrala a doamnei Ruxandra Lungu , fosta presedinta OFRM 2009-2014 si a domnului Ing Florin Chiriac, simpatizant PRM.
In continuare vom publica articole de interes general, informatii despre PRM, comunicate de presa, primite direct de la "sursa", rubrica "Saptamana pe scurt" din revista Romania Mare, diverse materiale .

Va multumim pentru suportul acordat !"
Colectivul de administratori ai blogului http://www.corneliuvadimtudor.blogspot.com/
vineri, 25 ianuarie 2013

Abuzurile împotriva PRM trebuie să înceteze!Către,

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
În atenţia doamnei preşedinte ANA MARIA PĂTRU

Avînd în vedere prevederile Cartei Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene (Titlul II „Libertăţile“, art.12, 17, 20, 21) ale Constituţiei României (art.1,4,8,11,16,20,36,37,44,52,53,56, 62) ale Legii nr.35/2008, actualizată, Legii nr.370/2004, republicată, şi ale Legii nr.67/2004, actualizată, precum şi rezultatele înregistrate la alegerile parlamentare din 9 decembrie 2012, Partidul România Mare vă înaintează următoarea

S E S I Z A R E

solicitîndu-vă să dispuneţi, cu respectarea Cartei Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene şi Constituţiei României, restituirea depozitelor candidaţilor PRM la funcţia de deputat sau senator la alegerile parlamentare din 2012.
Solicitarea PRM se bazează pe următoarele:

I. Argumente juridice
1. Carta Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene, semnata la Strasbourg, în decembrie 2007, la art.17 „Dreptul de proprietate" , la alin.1 precizează că: „Nimeni nu poate fi lipsit de bunurile sale decît pentru o cauză de utilitate publică, în cazurile şi condiţiile prevăzute de lege şi în schimbul unei despăgubiri juste acordate în timp util pentru pierderea pe care a suferit-o." Aceeaşi Cartă, la art.21 „Nediscriminarea", la alin.1, a stabilit că: „Se interzice discriminarea de orice fel, bazată pe motive precum sexul, rasa, culoarea, originea etnică sau socială, caracteristicile genetice, limba, religia sau convingerile, opiniile politice sau de orice altă natură, apartenenţa la o minoritate naţională, averea, naşterea, un handicap, vîrsta sau orientarea sexuală."
2..Constituţia României prevede următoarele:
a) art.1, alin.3:„...drepturile şi libertăţile cetăţenilor,...dreptatea şi pluralismul politic reprezintă valori supreme...şi sînt garantate."
b) art.1, alin.5: „În România, respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie."
c) art.4, alin.2: „ România este patria comună şi indivizibilă a tuturor cetăţenilor săi, fără deosebire de... apartenenţă politică, de avere sau de origine socială."
d) art.8, alin.2: „Partidele politice… contribuie la definirea şi la exprimarea voinţei politice a cetăţenilor..."
e) art.11, alin.2: „Tratatele ratificate de Parlament, potrivit legii, fac parte din dreptul intern."
f) art.16, alin.1: „Cetăţenii sînt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări."
g) art.20, alin.1: „Dispoziţiile constituţionale privind drepturile şi libertăţile cetăţenilor vor fi interpretate şi aplicate în concordanţă cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele şi cu celelalte tratate la care România este parte."
h) art.36, alin.1: „Cetăţenii au drept de vot de la vîrsta de 18 ani, împliniţi pînă în ziua alegerilor inclusiv."
i) art.37, alin.1 : „Au dreptul de a fi aleşi cetăţenii cu drept de vot care îndeplinesc condiţiile prevăzute în articolul 16 alineatul (3), dacă nu le este interzisă asocierea în partide politice, potrivit articolului 40 alineatul (3)."
Articolul 37 „Dreptul de a fi ales" din Constituţia României nu prevede nici o garanţie care să fie depusă de vreun candidat pentru funcţia de Preşedinte al României, senator, deputat, preşedinte de Consiliu judeţean, primar, consilier local. Singura condiţionare (art.37, alin.2) se referă la vîrsta candidaţilor. De reţinut că, în baza aceleaşi Constituţii a României, la alegerile parlamentare din perioada 1992-2004, prin nici o lege electorală nu s-a adăugat la textul Legii fundamentale şi nu s-a stabilit garanţia financiară pentru candidaţii la Parlament. Garanţia stabilită prin Legea nr.35/2008 nu are suport în Constituţie, fiind evident neconstituţională şi încalcă dreptul cetăţenilor de a fi aleşi.
j) art.44, alin.2: „Proprietatea privată este garantată şi ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular."
k) art.44, alin.4: „Sînt interzise naţionalizarea sau orice alte măsuri de trecere silită în proprietate publică a unor bunuri pe baza apartenenţei sociale, etnice, religioase, politice sau de altă natură discriminatorie a titularilor."
Textul art.44 din Constituţia României interzice expres şi Autorităţii Electorale Permanente să treacă în proprietatea publică, respectiv să vireze către Bugetul de Stat depozitele constituite de competitorii electorali.
l) art.44, alin.8: „Averea dobîndită licit nu poate fi confiscată. Caracterul licit al dobîndirii se prezumă."
Textul Constituţiei României nu permite confiscarea unei părţi din averea competitorilor electorali, respectiv numai a unora dintre candidaţi pentru Senat şi Camera Deputaţilor, discriminaţi pe criterii politice şi în funcţie de voinţa alegătorilor. Nici A.E.P. şi nici o altă instituţie a Statului Român nu are temei constituţional pentru a confisca garanţia depusă de o parte însemnată a candidaţilor pentru Parlamentul României.
m) art.52, alin.1: „Persoana vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim, de o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri, este îndreptăţită să obţină recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim, anularea actului şi repararea pagubei."
n) art.53, alin.1: „Exerciţiul unor drepturi sau al unor libertăţi poate fi restrîns numai prin lege şi numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea securităţii naţionale, a ordinii, a sănătăţii ori a moralei publice, a drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor; desfăşurarea instrucţiei penale; prevenirea consecinţelor unei calamităţi naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav." Nici una dintre situaţiile enumerate în Constituţie nu poate fi invocată pentru obligarea candidaţilor la Parlament pentru a depune o garanţie de 5 salarii minime brute pe ţară, respectiv de 3.500 lei în anul 2012.
Din textul art.53 din Constituţia României rezultă foarte clar că prin prevederile art.29 din Legea nr.35/2008 s-a restrîns ilegal dreptul cetăţenilor de a fi aleşi în Parlamentul României.
o) art.56, alin.1: „Cetăţenii au obligaţia să contribuie, prin impozite şi prin taxe, la cheltuielile publice".
art.56, alin.3: „Orice alte prestaţii sînt interzise, în afara celor stabilite prin lege, în situaţii excepţionale." Or, alegerea parlamentarilor în anul 2012 nu s-a făcut într-o situaţie excepţională, din cele prevăzute în Constituţia României.
p) art.62, alin.3: „Numărul deputaţilor şi al senatorilor se stabileşte prin legea electorală, în raport cu populaţia ţării." Acest număr nu a fost stabilit prin Legea electorală pentru alegerile parlamentare din 9 decembrie 2012 şi cu toate că populaţia României a scăzut considerabil, conform recensămîntului din anul 2011, numărul senatorilor şi deputaţilor a crescut de la 470 la 558, respectiv cu 118, pe baza unor aranjamente electorale transpartinice.
3) Legea nr.370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, republicată, respectînd Constituţia, nu prevede şi nu obligă la constituirea unei garanţii în numerar pentru pentru candidaţii la această funcţie, respectiv a unui depozit în contul A.E.P.
4) Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, nu condiţionează înscrierea candidaţilor la funcţia de preşedinte al Consiliului judeţean, primar, consilier judeţean, şi consilier local de depunerea unei garanţii în numerar. Se respectă pentru aceste alegeri Constituţia României şi nu se constituie nici un depozit în contul A.E.P.
5) Legea nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, actualizată, la capitolul V „Candidaturile" a înscris la art.29 prevederi contrare Constituţiei României şi care adaugă la Legea fundamentală a ţării texte referitoare la condiţionarea înscrierii candidaţilor la Parlament de constituirea unui depozit în contul Autorităţii Electorale Permanente, cu valoare de 5 salarii minime brute pe ţară, pentru fiecare candidat. La art.29 din Legea nr.35/2008 nu se spune de ce, respectiv cu ce scop trebuie ca fiecare candidat să depună valoarea a 5 salarii minime brute pe ţară. Cu încălcarea Constituţiei României şi a altor legi, A.E.P. deschide conturi pentru constituirea depozitelor candidaţilor la funcţia de deputat sau senator, fără a acorda dobîndă. La alegerile parlamentare din 9 decembrie 2012 s-au constituit depozite la CEC Bank în sumă totală de circa 7 milioane euro pentru 45 de zile, fără a se da dobîndă. Mai mult, la art.29, alin.7 sînt înscrise prevederi neconstituţionale şi discriminatorii privind restituirea depozitelor către candidaţi.

II. Argumente logice şi juridice

1) Cei care au propus şi modificat Legea pentru alegerile parlamentare, începînd cu anul 2008, înscriind multe prevederi care sfidează Constituţia României, s-au bazat pe faptul că între atribuţiile şi competenţele Curţii Constituţionale nu intră şi cele referitoare la alegerile parlamentare. Conform Legii nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, actualizată, aceasta veghează la respectarea procedurii pentru alegerea Preşedintelui României şi pentru organizarea şi desfăşurarea Referendumului naţional. În mod incredibil, Curtea Constituţională nu are atribuţii şi nu veghează în legătură cu organizarea, desfăşurarea alegerilor parlamentare şi nu confirmă rezultatele acestora. Ca urmare, cu toate că Poporul Român, prin Referendumul din 22 noiembrie 2009, a votat pentru un Parlament unicameral şi reducerea numărului parlamentarilor la maxim 300, Guvernul Ponta şi Biroul Electoral Central au sfidat voinţa cetăţenilor şi au organizat alegerile din 9 decembrie 2012 astfel încît numărul senatorilor şi deputaţilor să crească la 588, mai mare decît capacitatea sălii de la Camera Deputaţilor, unde au loc şedinţele comune. 
2) Cu încălcarea Constituţiei României şi prin excepţie de la celelalte legi electorale, prin Legea nr.35/2008, art.29, se instituie artificial o discriminare între posibilii candidaţi pentru Parlament în funcţie de avere. Foarte mulţi cetăţeni, membri ai partidelor politice neparlamentare, nu s-au putut înscrie la alegerile parlamentare din 9 decembrie 2012 deoarece nu au avut posibilitatea să constituie depozitul de 3.500 lei, în contul A.E.P. Astfel, le-a fost încălcat dreptul constituţional de a fi ales. Neavînd disponibilă suma de 3.500 lei, candidaţii posibili din partea Partidului România Mare nu s-au putut înscrie în competiţia electorală în 166 colegii. Ca urmare, datorită prevederilor neconstituţionale înscrise la art.29 din Legea nr.35/2008, cîteva milioane de alegători din cele 166 de colegii nu au avut dreptul şi nici posibilitatea să voteze candidaţii P.R.M., un partid europarlamentar. Astfel, Partidul România Mare a fost blocat să revină în Parlamentul României!
Fără temei constituţional şi cu încălcarea Legii partidelor politice, Legea nr.14/2003,actualizată,  prin prevederile de la art.29 din Legea nr.35/2008 s-a instituit o altă discriminare şi numai pentru unii dintre candidaţi la alegerile parlamentare. Toţi candidaţii înscrişi la alegerile parlamentare din 9 decembrie a.c. au depus aceeaşi garanţie de 3.500 lei. După alegeri, restituirea depozitelor nu se face pentru toţi candidaţii, ci doar pentru o parte dintre ei, în funcţie de nişte criterii arbitrare şi discriminatorii. Mai mult, o parte dintre candidaţii care nu au intrat în Parlament sînt sancţionaţi de două ori pentru că au participat la alegerile din 9 decembrie 2012, inclusiv în funcţie de orientarea politică a alegătorilor care s-au prezentat la vot.
Candidaţii s-au înscris şi au candidat în colegii electorale. Depozitele au fost evidenţiate, în chitanţele de la CEC Bank, tot pe colegii electorale. Candidaţii din colegii au obţinut rezultate diferite. La restituirea depozitelor au apărut următoarele situaţii:
a) Mulţi candidaţi P.R.M. au obţinut, în colegii, între 2,01%-15% din voturi, dar partidul din care fac parte a realizat la nivel naţional sub 2% din voturile valabil exprimate. În aceste cazuri, candidaţii acelui partid nu pot să-şi recupereze suma de 3.500 lei, conform art.29, alin.7 din Legea nr.35/2008, deşi în colegiile unde au candidat au fost votaţi de 5%-15% dintre alegători.
b) Mulţi candidaţi au obţinut, în colegii, sub 2% din voturile valabil exprimate, dar alianţa politică sau partidul politic din care fac parte a trecut pragul electoral de 5% la nivel naţional.
c) Pentru candidaţii independenţi , care au primit 2,01%-19,99% din voturile valabil exprimate, depozitul se restituie numai acelora care au obţinut cel puţin 20% din voturi în colegiul uninominal în care au candidat.
d) La nivel naţional, P.R.M. a depăşit procentul de 2%, cumulînd rezultatul obţinut de candidaţii la Camera Deputaţilor cu cel al candidaţilor pentru Senatul României.
Cele 4 situaţii întîlnite la alegerile parlamentare din 9 decembrie 2012  conduc la următoarele concluzii:
- S-au încălcat grav prevederile Cartei Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene şi ale Constituţiei României.
- S-a instituit discriminarea între candidaţi în funcţie de apartenenţa politică şi după avere.
- S-a introdus, cu încălcarea Constituţiei şi a Legii partidelor politice, o sancţiune pecuniară suplimentară prin confiscarea ilegală a depozitului de 3.500 lei pentru candidaţii care au obţinut în colegiul lor peste 2% din voturile alegătorilor, dar la nivel naţional partidul politic a realizat un procent mai mic de 2%, datorită imposibilităţii înscrierii de candidaţi în toate colegiile din lipsa uriaşei garanţii, de 3.500 lei, cea mai mare din Europa, în cel mai sărac stat din Uniunea Europeană.
- Procentele de 2% pentru candidaţii partidelor şi 20% pentru candidaţii independenţi sînt arbitrare, discriminatorii şi lipsite de logică.
- Candidaţii determinaţi, serioşi şi responsabili care au participat în campania electorală şi au prezentat oferta lor pentru alegători sînt sancţionaţi de A.E.P. dacă la nivel naţional partidul lor nu a trecut pragul artificial de 2%. În loc să le mulţumească în mod public pentru înscrierea şi participarea la alegerile electorale, la toţi competitorii, Autoritatea Electorală Permanentă intenţionează să încalce Constituţia României, art.44, alin.4 şi 8, respectiv să confişte o parte din averea competitorilor electorali, adică suma de 3.500 lei de persoană. Sumele respective urmînd să fie făcute venit la Bugetul de Stat. Această faptă  se regăseşte în Codul penal. Prin aceasta se ajunge la îmbogăţirea fără just temei a Statului Român. Se ştie că, prin Hotărîrea Guvernului României nr.889 din 1 septembrie 2012, s-a aprobat bugetul şi cheltuielile necesare pentru alegerile parlamentare din 9 decembrie 2012.
- Cu încălcarea Constituţiei României, A.E.P. caută să-i sancţioneze financiar pe o parte din candidaţii la alegerile parlamentare din 9 decembrie 2012 pentru opţiunea politică a circa 45% dintre alegătorii care s-au prezentat la urne. De ce să fie sancţionaţi financiar doar unii dintre candidaţi pentru opţiunea la vot a unora dintre alegători? O asemenea prevedere nu există în nici una din ţările Uniunii Europene şi încalcă Carta Drepturilor Fundamentale ale U.E.!
- Pentru o parte dintre candidaţii partidelor politice care nu au trecut pragul electoral de 5%, respectiv pentru cei care au obţinut în colegiul lor între 2% şi 5% din voturi, A.E.P. le restituie depozitul de 3.500 lei, fără a le da şi dobînda aferentă.
- Pentru o parte dintre candidaţii partidelor politice care nu au trecut pragul electoral de 5% pentru a intra în Parlament, dar au obţinut sub 2% din voturi la nivel naţional, dar peste 2% în colegiul unde au candidat, depozitul de 3.500 lei nu se restituie de către A.E.P.
- Pentru partidul politic care nu trece pragul electoral de 5%, obţinînd sub 2%, dar candidaţii săi se află pe primul loc în cel puţin 3 colegii la Senat şi cel puţin 6 colegii la Camera Deputaţilor, A.E.P. restituie depozitele pentru toţi candidaţii, deoarece acel partid a devenit parlamentar.
- Pentru candidaţii organizaţiilor minorităţilor naţionale care nu ating pragul electoral de 5%, obţinînd doar 1%, li se restituie depozitul de 3.500 lei dacă obţin un mandat de deputat.
- În colegiile unde candidaţii au renunţat la înscriere sau acolo unde candidaţii s-au retras după înscriere, A.E.P. le-a restituit depozitul de 3.500 lei. Dacă a decedat un candidat pînă la anunţarea rezultatului final al alegerilor parlamentare, A.E.P. restituie depozitul de 3.500 lei urmaşilor acelei persoane. Dacă rămîn în viaţă candidaţii care au obţinut în colegiul lor 5% - 15%, dar la nivel naţional partidul politic din care fac ei parte a realizat sub 2% din voturile exprimate la nivel naţional deoarece din lipsa banilor nu a putut înscrie candidaţi în 35% dintre colegii, atunci acei candidaţi riscă să fie pedepsiţi şi să le fie confiscată ilegal suma de 3.500 lei.  Situaţia este absurdă, în condiţiile în care în 35% dintre colegii le-a fost încălcat alegătorilor dreptul de a vota candidaţii posibili ai P.R.M. A fost încălcat dreptul la vot al alegătorilor în 166 de colegii electorale şi A.E.P. vrea să-i sancţioneze financiar pe candidaţii P.R.M  care s-au înscris în 65% dintre colegii pentru alegerile din 9 decembrie 2012.
Din acest „ghiveci" electoral se poate ieşi astfel:
1) Respectînd Carta Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene şi Constituţia României şi restituind garanţiile (depozitele) la toţi candidaţii la alegerile parlamentare din 9 decembrie 2012.
2) Înscriind în Cartea Albă a Autorităţii Electorale Permanente adresată Parlamentului, după alegerile din 9 decembrie 2012, acele propuneri de eliminare din Legea nr.35/2008 a textelor neconstituţionale.
Conform Legii nr.47/1992, art.2, alin.2: „Sînt neconstituţionale prevederile actelor prevăzute la alin. (1) care încalcă dispoziţiile sau principiile Constituţiei."
Aveţi şansa să faceţi dreptate şi o mare bucurie la mulţi competitori electorali supuşi acum discriminărilor.
Vă mulţumim.

Dr. CORNELIU VADIM TUDOR
Preşedintele Partidului România Mare
Membru al Parlamentului European

                  

ZIARUL TRICOLORUL, nr. 266, 25.01.2013
Carte urîtă, palme cui te-a scris! (6)Încercînd să-şi astîmpere o mîncărime, care nu le dădea pace (între degetul mare de la piciorul stîng şi degetul mare de la piciorul drept), două zuze, pe nume Ruxandra Ivăncescu şi Anca Popescu au scos (au coordonat) o lucrare cu titlul „111 romane celebre într-o singură carte“. Pe copertă scrie că e vorba de Editura Paralela 45 - coordonată care, după cum se ştie, trece pe la Băicoi. În interior sînt trecute şi numele autorilor, unul şi unul: Avasilichioaie, Burtoi, Caftangioglu, Ciocodeică, Cucuian, Lapoviţă... De unde-i scoateţi, fraţilor? Avem de-a face cu o nouă oglindă strîmbă, care mistifică realitatea valorică. Astfel, sînt incluse şi comentate „romane“ mediocre, ale unor autori penibili, de care n-a auzit mai nimeni - în schimb, se trece cu buldozerul „legii tăcerii“ peste romane, cu adevărat, importante. Am să încep cu numele acelor autori modeşti, care n-au ce căuta lîngă Balzac şi Hemingway: Alexandru Vona („Ferestrele zidite“); Max Blecher („Inimi cicatrizate“); Radu Petrescu („Matei Iliescu“).
Sînt ignoraţi însă, din păcate, scriitori cu mult mai importanţi: Nicolae Filimon („Ciocoii vechi şi noi“); Ion Marin Sadoveanu („Sfîrşit de veac în Bucureşti“); George Călinescu („Enigma Otiliei“, „Bietul Ioanide“, „Scrinul Negru“); Tudor Arghezi („Cimitirul Bunavestire“); Eugen Barbu („Groapa“, „Principele“, „Săptămîna Nebunilor“); Dinu Săraru („Nişte ţărani“); Petru Popescu („Dulce ca mierea e glonţul patriei“); Constantin Virgil Gheorghiu („Ora 25“); Petru Dumitriu („Cronică de familie“); Fănuş Neagu („Îngerul a strigat“). Vorba lui George Topîrceanu: Ce ne facem, fetelor? (va urma)

CORNELIU VADIM TUDOR
          
          

ZIARUL TRICOLORUL, nr. 2661, 25.01.2013


S.O.S. ARDEALUL!


Cei peste 30 milioane de români, din Ţara-Mamă şi de pretutindeni, ştiu că Ardealul este leagănul de formare a Poporului Primordial, a geto-dacilor. În Limba Primordială a strămoşilor noştri geto-daci, Ardealul înseamnă Grădina Domnului, sau Cetatea Domnului din Dacia Mare, Dacia Edenică. Pe acest teritoriu, din Ţara Sfîntă (aşa cum a fost denumită Dacia în scrierile din Antichitate), a existat cea mai veche şi avansată civilizaţie de pe bătrînul continent. Cărţile din Antichitate, celebrele 514 table şi tăbliţe din aur găsite la Sinaia (precum şi cópiile lor, realizate din plumb, după aceleaşi matriţe), numeroasele dovezi arheologice de pe cuprinsul României Mari şi studiile recente ale specialiştilor germani şi români confirmă continuitatea Poporului Român în Vatra Strămoşească, de cel puţin 12.000 de ani. Se ştie că Imperiul Roman a cucerit doar circa 17% din suprafaţa Daciei, în urma războiului din anii 105-106 d.Chr. În cei circa 80 de ani de ocupaţie, jefuire şi distrugere romană, din mica parte a teritoriului Daciei cotropite, au avut loc numeroase răscoale ale dacilor, sprijiniţi de armatele dacilor liberi, împotriva trupelor romane, care au fost alungate peste Dunăre, în jurul anului 190 d.Chr. Teza cu retragerea aureliană din anul 271 d.Chr. şi „golirea“ Daciei de populaţia autohtonă geto-dacă este falsă! Pînă acum, nici un istoric nu a putut demonstra şi nici nu a prezentat dovezi în legătură cu părăsirea de către dacii liberi, de bună voie şi nesiliţi de nimeni, a 83% din teritoriul Daciei  Mari. Adevărul istoric a ieşit la suprafaţă, iar „ştiinţificii oficiali“ (cei care au falsificat Istoria Poporului Primordial, a Limbii Române şi a Religiei Ortodoxe) bat în retragere, dar încă nu au curajul să recunoască şi acest capitol din Istoria falsificată a Poporului Român, cea care se predă în învăţămîntul din România. Ardealul a existat cu cel puţin 11.000 de ani înainte ca hoardele ungureşti să migreze în Cîmpia Panonică, unde au găsit un popor ospitalier, pe geto-daci, inclusiv Cetatea Buda, de la care a preluat denumirea actuala capitală a Ungariei. În Ardeal, nu a fost niciodată un vid demografic, aşa cum susţin cei care au falsificat sistematic istoria Ungariei. De la strămoşii noştri geto-daci şi de la Ardeal au ajuns ungurii să înveţe şi să folosească, de 1.100 de ani, cuvîntul „Erdély“, la care nu renunţă nici astăzi. În încercarea de a-i păcăli pe unii români, dar mai ales pe cetăţenii din alte ţări ale lumii, în privinţa Ardealului, s-a ajuns ca în jurul anului 1.800 cîţiva istorici şi geografi de la Budapesta să dea o denumire artificială şi fără tradiţie locală, aceea de Transilvania, pentru o parte însemnată a României. Românii ştiu că, în anul 1600, domnitorul Mihai Viteazul a unit Ţara Românească cu Ardealul şi cu toată Ţara Moldovei. Începînd cu bravii regi ai Daciei şi pînă la Răscoala condusă de Horea, Cloşca şi Crişan, nu a existat denumirea de Transilvania. Această lucrătură ungurească numită „Transilvania“ face parte din politica revizionistă a Ungariei şi de falsificare a istoriei şi geografiei României. Românii o pot contracara foarte uşor, folosind doar denumirea de Ardeal. Văzînd Ungaria şi iredentismul unguresc că, după 1 Decembrie 1918, nu au mai reuşit să anexeze Ardealul, ca în „mileniul unguresc“ de 51 de ani (1867-1918), au trecut în ultimii 3 ani la o acţiune pe cît de paşnică, pe atît de diabolică, respectiv dezmembrarea teritorială a României cu ajutorul decisiv al românilor şi cu complicitatea autorităţilor de la Bucureşti. Cum? Printr-o politică ticăloasă, de neimaginat şi de neadmis în Uniunea Europeană. Avînd ca obiectiv prioritar anexarea Ardealului la Ungaria, Parlamentul de la Budapesta a adoptat, în anul 2010, o lege privind acordarea cetăţeniei ungare pentru ungurii din afara graniţelor. La început, legea a fost aplicată numai etnicilor unguri din unele ţări vecine Ungariei. Cetăţenii români de etnie ungară au solicitat, prin intermediul şi cu sprijinul U.D.M.R., şi au obţinut cetăţenia ungară şi paşapoarte ungureşti. Numărul lor este de circa 1,1 milioane de noi cetăţeni ai Ungariei. S-a trecut la etapa a doua, respectiv la acordarea cetăţeniei ungare pentru românii get-beget din familiile mixte. Cei care solicitau cetăţenia ungară trebuiau să îndeplinească unele condiţii obligatorii, respectiv: cunoaşterea limbii ungare; învăţarea Constituţiei şi a Imnului Ungariei; însuşirea istoriei şi geografiei acestei ţări. Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat public şi a repetat că pentru înlăturarea urmărilor Tratatului de la Trianon, din 4 iunie 1920, este mai preocupat de măsurile ce privesc acordarea cetăţeniei ungare, decît de măsurile economice care să susţină Ungaria în eforturile de a depăşi criza. De la vorbe s-a trecut la fapte şi, din vara anului 2012, Ungaria acordă extrem de rapid şi în proporţie de massă cetăţenia ungară pentru românii get-beget care solicită obţinerea acesteia. Legislaţia în domeniu a fost modificată şi au fost, practic, înlăturate toate condiţiile obligatorii. Românii care solicită obţinerea cetăţeniei ungare nu trebuie să cunoască limba ungară, nici Constituţia, nici Imnul Ungariei, nici istoria şi geografia acestei ţări. În plus, nu trebuie să plătească nimic pentru întocmirea dosarului şi pentru acordarea paşaportului. Totul este gratuit. Cheltuielile sînt suportate de Guvernul Ungariei. În a doua jumătate a anului 2012, peste 500.000 de români get-beget au primit cetăţenia ungară. Zilnic se deplasează în Ungaria, în cele 920 de localităţi nominalizate, mii de români, mai ales din Ardeal, pentru a obţine, în cel mult o lună de zile şi gratuit, cetăţenia ungară, precum şi paşapoartele ungureşti. Pe baza noii cetăţenii, românii au acces imediat pe piaţa muncii din Marea Britanie, Germania, Franţa, Olanda, Austria, Belgia, Irlanda, Luxemburg şi Malta, precum şi în ţările arabe. De asemenea, românii - „unguri“ nu au nevoie de vize pentru a se deplasa în S.U.A., Canada şi Australia. Autorităţile de la Budapesta speră că, în anii 2013 şi 2014, vor acorda cetăţenia ungară la peste 3 milioane de români şi apoi vor acţiona în plan extern pentru a obţine independenţa Ardealului pe baza cererii de autodeterminare a celor peste 4 milioane de cetăţeni unguri.  Pentru realizarea acestui plan, Ungaria a obţinut sprijinul altor state din Uniunea Europeană şi a reuşit să blocheze intrarea României în spaţiul Schengen. Nu trebuie uitat că, în semestrul I din anul 2011, Ungaria a deţinut preşedinţia Consiliului Europei şi a reuşit să stopeze intrarea României în spaţiul Schengen, încălcînd astfel Tratatul bilateral cu Ţara noastră. Sub diverse pretexte şi cu concursul autorităţilor de la Bucureşti se tot amînă, pînă în anul 2015, intrarea României în spaţiul Schengen, cu toate că Ţara noastră a îndeplinit, de mult, toate obligaţiile prevăzute în Tratatul de Aderare. Balamucul provocat în ultimele luni în Consiliul Superior al Magistraturii (C.S.M.) şi amînarea numirii conducătorilor de la Parchetul General şi de la D.N.A. contribuie la un raport negativ pe Justiţie, la sfîrşitul acestei luni, în cadrul Mecanismului de Cooperare şi Verificare şi, probabil, la o nouă monitorizare a României. În paralel, Ungaria şi U.D.M.R. îşi intensifică acţiunile de internaţionalizare a aşa-zisei probleme ungureşti din Ardeal. Ungurii nu se împacă deloc cu statutul lor real de grup etnic minoritar în România şi vor să devină, în mod artificial şi cu sprijinul Ungariei, majoritari în Ardeal. Conspiraţia revizionistă  acţionează pentru schimbarea statutului Ardealului şi, ca soluţie intermediară, ei caută să obţină independenţă teritorială pe calea autodeterminării populaţiei ungare, care speră să devină majoritară prin acordarea cetăţeniei ungare pentru cîteva milioane de români get-beget. După obţinerea autonomiei teritoriale a Ardealului este prevăzută alipirea sa la Marea Ungarie. Românii trebuie să ştie şi să nu uite niciodată că ungurii din Ungaria şi conducerea acestei ţări, împreună cu etnicii unguri din România şi de pretutindeni, acţionează pentru dezmembrarea teritorială a ţării noastre şi alipirea Ardealului la Ungaria! În faţa noului şi uriaşului pericol unguresc este necesar ca românii din Ţara-Mamă şi de pretutindeni să se unească şi să acţioneze rapid şi cu fermitate. Ca acţiuni concrete, consider că se impun, cel puţin următoarele:
 
1. În Parlament să fie adresat un mesaj al preşedintelui României în legătură cu acordarea cetăţeniei ungare pentru românii get-beget şi consecinţele politicii Ungariei asupra integrităţii teritoriale a ţării noastre.
2. Denunţarea Tratatului de înţelegere, cooperare şi bună vecinătate între România şi Republica Ungară, semnat la 16 septembrie 1996 la Timişoara şi ratificat rapid de Parlament prin Legea nr. 113 din 10 octombrie 1996. Ungaria a încălcat grav articolele nr. 1, 3, 4, 7, 14 şi 15 din acest Tratat. Românii şi europenii îşi amintesc că în 16 septembrie 1996, ca primar al Municipiului Cluj-Napoca, am organizat un marş funebru în ziua cînd a fost înmormîntată liniştea românilor din Ardeal. Viaţa a confirmat justeţea acelei manifestări de protest, mediatizată în toată Europa.
3. Prezentarea şi dezbaterea, de urgenţă, în Senat sau Camera Deputaţilor, de către partidele care apără Interesul Naţional şi integritatea teritorială a României, a unei moţiuni simple cu tema: „ S.O.S., Ardealul!“.
4. Declaraţii pe această temă în Parlamentul European care să fie făcute de către europarlamentarii din România.
5. Preşedintele României şi primul-ministru Ponta, precum şi preşedinţii Senatului şi Camerei Deputaţilor, să adreseze scrisori către omologii lor din ţările Uniunii Europene, mai puţin cei din Ţara vecină şi neprietenă, prin care să-i informeze despre acţiunile Ungariei privind acordarea, cu încălcarea normelor europene, a cetăţeniei ungare pentru românii get-beget în cadrul unui program perfid vizînd anexarea Ardealului la Marea Ungarie.
6. Guvernul României să trimită scrisori la toţi europarlamentarii europeni şi la congresmanii americani, prin care să-i informeze despre acţiunile sinistre ale Ungariei cu scopul anexării Ardealului, prin politica acordării dublei cetăţenii pentru românii care nu cunosc limba ungară. Scopul urmărit de Ungaria este de a modifica structura etnică a locuitorilor din această multimilenară provincie românească, parte a Daciei Mari, a României Mari, a României ţară membră a Uniunii Europene.
7. Preşedintele României şi primul-ministru, împreună cu Parlamentul şi europarlamentarii din Ţara noastră, să acţioneze pentru intrarea urgentă în spaţiul Schengen. Apoi, Ungaria va rămîne fără clienţi români în vederea obţinerii dublei cetăţenii. 
8. Printr-o Ordonanţă de Urgenţă şi pentru a cunoaşte realitatea faptică, Guvernul Ponta II să stabilească următoarele:
a) Toţi cetăţenii români care au obţinut cetăţenia ungară sînt obligaţi, în maximum 15 zile, să anunţe în scris acest aspect la Poliţia din localitatea de domiciliu, inclusiv dacă cunosc (vorbit şi scris) limba ungară.
b) Cei care declară că ştiu limba ungară vor fi testaţi, scris şi verbal.
c) Aceia dintre cetăţenii români care nu respectă cele două solicitări de mai sus vor fi amendaţi cu sume cuprinse între 1.000 şi 5.000 de lei.
Pe baza unei asemenea ordonanţe, Guvernul României are posibilitatea să afle care este situaţia reală şi pe localităţi a cetăţenilor români care au dobîndit şi cetăţenia ungară.
9. Cetăţenii români din colegiile electorale să le ceară parlamentarilor aleşi în 9 decembrie 2012 să acţioneze în Senat şi Camera Deputaţilor pentru dezbaterea şi contracararea acţiunilor anti-româneşti ale Ungariei vizînd anexarea Ardealului.
10. Finanţarea din Bugetul de Stat şi publicarea de cărţi şi reviste, în limbi de largă circulaţie şi în tiraje de cel puţin 10.000 de exemplare, privind adevărata Istorie a României şi a Ardealului, precum şi acţiunile anti-româneşti, revizioniste ale Ungariei şi iredentismului unguresc, de după 1 Decembrie 1918.
11. Guvernul României, prin Ministerul Afacerilor Externe şi cu ajutorul organizaţiilor românilor de pretutindeni, să contracareze acţiunile iredentiste ale exilului unguresc pe tema autonomiei teritoriale a Ardealului şi anexarea lui la Ungaria.
12. Guvernul României să finanţeze acţiunile împotriva iredentismului unguresc organizate de către Uniunea Naţională „Vatra Românească“, Societatea Naţională Cultural-Patriotică „Avram Iancu“, „Astra“, Forumul Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş, precum şi de partidele politice neparlamentare.

Unirea românilor împotriva pericolului unguresc va zădărnici şi această nouă acţiune parşivă a Ungariei îndreptată împotriva integrităţii teritoriale a României.

Dr. GHEORGHE FUNAR
Secretar general al P.R.M.
Preşedintele Filialei P.R.M. ClujZIARUL TRICOLORUL, nr. 2661, 25.01.2013


joi, 24 ianuarie 2013

ŢIGANUL CÎND S-A VĂZUT ÎMPĂRAT, ÎNTÎI PE TA-SU L-A SPÎNZURAT...Nu am găsit o formulă mai grăitoare pentru campania furibundă de mărire a taxelor şi impozitelor declanşată de unii dintre miniştrii Guvernului Ponta împotriva contribuabililor de rînd, a celor care au votat cu USL. Cei care l-au tăvălit prin smoală şi fulgi pe groparul IMM-urilor, pe nume Gh. Pogea, vin acum, cu seninătate, să reintroducă impozitul forfetar, în condiţii mult mai dezavantajoase pentru micii întreprinzători. Ba, şi mai rău, acest impozit va fi plătit şi de firmele nou înfiinţate, a căror cifră de afaceri nu este previzibilă şi nu se poate şti dacă ele se încadrează în grupa societăţilor comerciale care ar trebui să plătească acest impozit aberant. Dar, despre IMM-uri am tot scris, aşa că nu dorim să-i plictisim pe cititorii noştri fideli. După cum nu vrem să-i plictisim pe mulţi alţi întreprinzători particulari, care, deşi supuşi unei birocraţii şi unor abuzuri inimaginabile, nu au ieşit la vot, funcţionînd mental după principiul „dacă nu curge, măcar pică“.
Cu un apartament construit de regimul trecut şi cumpărat pe nimic în anii ’90, cu un Logan mai pricopsit, cu o mini-vacanţă prin Bulgaria sau Austria „la ofertă“, o mulţime de cetăţeni „se descurcă“ şi şi-au permis luxul să fie dezgustaţi de toată clasa politică, băgată în aceeaşi oală imundă, fie că unii reprezentanţi ai ei au fost sau nu la Putere, fie că au fost vinovaţi sau nu de dezastrul economic al ţării.
Aşa încît preferăm să ne ocupăm de impozitele care vor cădea, mai ceva ca un iatagan, pe capul micilor fermieri,  siliţi să plătească tot un soi de impozit forfetar. Deşi, atenţie, aceştia încasează subvenţii de la stat (cele mai mici din UE) tocmai ca să facă faţă concurenţei neloiale din domeniu, schimbărilor climatice suspecte, zicem noi, din ultimul deceniu, lipsei tehnologiilor de ultimă oră, lipsei productivităţii muncii şi lipsei forţei de muncă, plecată în străinătate, mai ales din mediul rural. Mediu rural care, din motive pe care nu le mai reluăm acum, a votat, masiv, cu USL. Este limpede, Guvernul Ponta îşi construieşte bugetul vînzînd blana ursului din pădure. Are nevoie de bani mulţi, mai ales pentru plata clienţilor politici pripăşiţi în instituţii de stat supradimensionate şi este clar că aceşti bani trebuie scoşi de undeva, mai ales că planează asupra României şi rambursarea datoriilor către FMI. Aşa că Executivul s-a năpustit asupra micilor fermieri, subvenţionaţi, de fapt, de stat. Cu o mînă ţi-am dat şi cu două ţi-am luat. Acesta a fost stilul tuturor guvernărilor post-decembriste. Măririlor de salarii şi pensii le-au urmat scumpiri la întreţinere şi alimente. Pentru cine a priceput fenomenul, evident. Proiectul de lege pentru impozitarea micilor fermieri se anunţă a fi nu numai stufos, dar şi generator de corupţie. Se iau în calcul suprafaţa cultivată, calitatea solului, tipul de culturi etc. Şi, mă rog, cine va stabili, de exemplu, calitatea solului şi cine va estima, ca o Mafaldă, cît de profitabil va fi anul respectiv?
S-a încheiat, acum două luni, o campanie electorală. Candidaţii PRM au mers în teritoriu, au stat de vorbă cu oamenii, inclusiv din mediul rural. Anul precedent a fost secetos, unul dintre cei mai păguboşi pentru agricultura românească. Şi totuşi, micii fermieri, de pe raza aceleiaşi comune, unii cu terenuri învecinate, au obţinut recolte complet diferite la cereale, de exemplu. În funcţie de sol, dar şi de calitatea arăturii, a sămînţei, a îngrăşămintelor folosite. Şi, de ce să nu o spunem franc, în funcţie şi de vigilenţa cu care şi-au păzit culturile numai bune de recoltat, intrate în vizorul „dăunătorilor" de tot felul, mai ales cu două picioare. Agricultura a devenit în România o loterie, dacă nu chiar o ruletă rusească, mai ales pentru micii fermieri. Nu era suficient că sistemul de irigaţii a fost distrus, că sute de mii de hectare sînt necultivate, acum asta ne mai lipsea, un impozit în plus pentru cei care îşi cultivă cu mijloace proprii, mai mult sau mai puţin rudimentare, pămînturile! Se invocă motivul evaziunii fiscale. În primul rînd, germenii evaziunii apar după ce micii fermieri îşi vînd recolta, în lanţul care urmează acestui prim act de comerţ, ca să-l denumim astfel. În al doilea rînd, marii evazionişti, pe care statul îi trece cu vederea, sînt tocmai „marii" fermieri şi firmele de profil specializate în ascunderea contabilă a profiturilor sau în externalizarea lor către firme-fantomă din străinătate. Şi în al treilea (dar nu în ultimul) rînd, aceasta este dovada (dacă ne mai trebuia una) că agricultura românească trebuie să dispară, iar Poporul Român să devină dependent de hrana din import. Popor care, să nu uităm, a reuşit să plătească o parte din datoria externă a regimului trecut datorită agriculturii şi a produselor româneşti. Dacă această stare de lucruri, în care o naţiune nu îşi mai poate produce hrana, nu se numeşte „trădare de neam“, atunci ce este?

RUXANDRA LUNGU
Preşedinta Organizaţiei de Femei România Mare


ZIARUL TRICOLORUL, nr. 2660,  24.01.2013
marți, 22 ianuarie 2013

Saptamana pe scurt nr 1174 - 22.01.2013

Cine muşamalizează dosarul traficului de minore pe spaţiul Italia, în care e implicat limbricul şi ţeparul Cezar Marin? * Brătianu-Cartof insultă Poporul Român şi Biserica Ortodoxă * Pe Monica Tatoiu au apucat-o, din nou, istericalele * Georgian Surdu e un porc* LA DESCHIDEREA EDIŢIEI. Instituţiile Statului sînt neputincioase în faţa unui derbedeu, pe nume Cezar Marin. Nenorocitul ăsta e cunoscut, ca un cal breaz, că se ocupă cu traficul de droguri şi de minore, pe spaţiul Italia – dar e alunecos, scăpînd, de fiecare dată, prin tot felul de turnătorii, unele inventate. Nici Mona Pivniceru, nici Radu Stroe, nici George Cristian Maior nu pot aplica Legea, fiindcă jigodia are statut de turnător la DIICOT şi la Doi şi-un sfert, beneficiind de protecţia lui Codruţ Olaru şi a altor lepădături. Carevasăzică, aşa merge treaba în România. Un poponar ordinar, o lepră de 1 metru şi-un pic distruge vieţile unor fetiţe de 13-14 ani, dar scapă basma curată, fiindcă a învăţat că, dacă îi dă în gît pe alţii (chiar cu fabulaţii schizofrenice), e în regulă, nu păţeşte nimic. Şi ca acest limbric mai sînt cîteva sute. Uite, de-aia nu intră România în Spaţiul Schengen, stimaţi oficiali, care aveţi atribuţii în domeniul Siguranţei Naţionale! Neputinţa voastră scandaloasă ne ustură teribil, ca Ţară şi ca Popor. Cea mai mare ruşine o păţesc „tanti Ana“ (mama traficantului) şi Nicoleta Vascan (verişoara lui), care nu mai scot capul în lume. * Aşa-zişii medici de la Spitalul Elias se încurcă în minciuni: ei pretind că Sergiu Nicolaescu nu a avut cancer. Da? Şi atunci ce înseamnă „markeri tumorali“, pe buletinul lui medical? Ne credeţi proşti? Habar n-aveţi de profesia asta, sînteţi nişte pericole publice. * Tot un pericol public e şi Monica Tatoiu, care numai de frică ştie. Dacă nu ţipă cineva la ea, ca s-o pună la colţ, ţipă ea la toată lumea. Isteric. Cu vene umflate şi spume la gura aia ca o butonieră (fundul îl are ca o betonieră). Sîmbătă seară, tovarăşa unguroaică striga la o realizatoare de la România TV, Cristina Herea, care îndrăznise să discute despre divorţul celor două paparude, Andreea Marin şi Ştefan Bănică-Jr: „Lăsaţi-i în pace! E viaţa lor privată! Lăsaţi-i în pace! Lăsaţi-i în pace!“. Ce vorbeşti tu, matracuco? Cum îţi permiţi să dai odine presei? În definitiv, cine ai fi fost, tu, fără presă? O profesoară pensionară, băga-ţi-am Oriflame în nară. În toate ţările lumii, astfel de subiecte îi interesează pe oameni, numai tu, o tanti-nimeni, urli, ca o apucată, şi vrei să bagi pumnul în gura presei. Ai descoperit şi justificarea: „Nu trăiesc din bani publici! Nu trăiesc din bani publici!“ – te papagaliceai, ca o proastă-n organul genital masculin. Da, şi? Ce legătură are una cu alta? De frica ei, şi Dumitru Pelican a bălmăjit ceva, că da, să-i lăsăm în pace, c-o fi, c-o păţi, că boul bălţii. Ascultă, băiete, ai început să pozezi în înţeleptul neamului, guru Pelicanci, care se răsteşte la bocanci – apari pe toate posturile de televiziune, în numele unui partid (PC), care NU există, aşa cum, în curînd, NU va mai exista şi Dan Voiculescu. Dar, să revenim la trompeta Monica Tabloida. Mamaie nu ştie lucruri elementare din limba română, mîncînd rahat cu polonicul. În emisiunea de sîmbătă, ea s-a cacofonit aşa: „pentru că cîntă“, „să nu se trezească că“ etc. Jenant. Tot atunci am văzut mai multe fotografii cu cei divorţaţi. Trucate. În sensul că piticotul părea mai înalt decît moldoveanca pe care o înşela din greu, ceea ce e ridicol – el s-a cocoţat, sigur, ori pe o treaptă de scară, ori pe vreo lădiţă, ca să pară impunător. Lumea a văzut adevărata lui statură atunci cînd „marele cîntăreţ“ (cum l-a caracterizat Pe-pe-pelican, confundîndu-l, probabil, cu vreun fotbalist de la Dinamo, Victoria Bucureşti, sau Flacăra Moreni, unde era băiat de mingi) s-a întors din Dubai, cu o şapcă roşie, de instalator, pe cap – abia se zărea dintre body-guarzi. * Ziarul „Libertatea“ cîştigă bani din pornografie. Poate că ar trebui să se sesizeze cineva - dar cine? Poliţia, care e plină de mitocani şi şantajişti, obsedaţi sexual? Am spicuit cîteva anunţuri apărute la Mica Publicitate: „SCLAVĂ nesătulă aştept stăpîn puternic, dur“; „LEOAICĂ sălbatică doreşte dresor pentru îmblînzire“; „ALLY, brunetă, bună rău, ofer masaj, oral, pasional, normal“; „BLONDĂ PUPĂCIOASĂ, BRUNETĂ SENZUALĂ! Ştefan cel Mare” (hai, că alăturarea numelui ilustrului voievod de „blonda pupăcioasă“ şi „bruneta senzuală“ e fără precedent!). * „Gata. Mă las de fumat!“ – a promis Nelu Ploieşteanu, imediat ce a fost externat din Spitalul de Urgenţă. Asta l-a sfătuit Vadim, la Mamaia, în iulie 2009 (după ce făcuse un preinfarct), dar îndrăgitul lăutar a făgăduit, s-a jurat, însă viciul a fost mai tare. Poate se va ţine de cuvînt de data asta, după ce a tras o sperietură zdravănă. * Directorul RA-APSS, Georgian Surdu, a fost şi a rămas un PORC. Ani de zile, jarteaua asta penală a fost sluga lui Traian Băsescu şi a PDL. Pînă de curînd, cînd a făcut o piruetă de 180 de grade şi a aterizat în braţele Guvernului USL. Ca să se facă util, Surdu încearcă să-i dea-n gît pe toţi cei care ar fi primit case, ori sedii de fundaţii, de la RA-APPS. Printre aceştia, şi Vadim, care, în 1990, a primit un mic spaţiu, pe Calea Victoriei nr. 39-A, pentru desfăşurarea activităţii Fundaţiei „România Mare“ şi a revistei cu acelaşi nume. Da, şi? Care-i problema ta, Surdo-Mutule? În 1990 nici nu există RA-APPS. Unde ai fi vrut tu să funcţioneze revista „România Mare“? În Gara de Nord? A primit 4 cămăruţe, într-un bloc vechi şi şubred. De ani de zile, nimeni nu le mai foloseşte, fiindcă activitatea s-a mutat la sediul central al PRM şi la Casa Scînteii. Vrei să le iei înapoi şi să le dai Mafiei PSD, pe daiboji? Ia-le, mă, milogule. În risipa neruşinată, de spaţii (printre care sînt şi veritabile palate!), trebuia amestecat, neapărat, şi cel mai cinstit om din România. Ai să-ţi muşti mîinile (copitele) pentru porcăria asta. O să-ţi iasă pe nas (rît) şi o să-ţi crape obrazul (şoriciul). * Foaia „Click!“ se încăpăţînează să abuzeze de expresia tembelă „UITE!“, în titluri. În nr. de joi, 17 ianuarie, au apărut nu mai puţin de 3 titluri de genul ăsta: „UITE cum omoară Oprescu terasele din Centrul Vechi!”; „UITE ce modele sînt pînă-n 1.000 de lei!“; „VICTORE, UITE ce declaraţii de dragoste ştie să facă Drăguşanca!“. În nr. de luni: „UITE ce acte trebuie să ai pentru preschimbarea permisului auto“. * Referindu-se la neobositul şi enervantul şovinism unguresc, istoricul Gh. Dumitraşcu scrie, în „Flacăra lui Adrian Păunescu“, un excelent articol, intitulat „Şi ce dacă eu, şi alţi cîţiva ca mine, am avut dreptate?“. La un moment dat, el îi enumeră pe cîţiva patrioţi, care au înfrînat năvala hoardelor migratoare. „Mă bucur că m-am înscris, astfel, între alţi prieteni din regimentul iubitorilor de Românie, Adrian Păunescu, Romulus Vulpescu, Petre Ţurlea, Ion Coja, Vasile Moiş, Corneliu Vadim Tudor“... Toţi, membri ai Senatului, la începutul anilor ’90. Astăzi, seceră vîntul sălbatic prin Parlament. O ruşine. O faună de curve şi de bişniţari. Din păcate, în acelaşi număr de revistă, Brătianu-Cartof dă rău cu mucii-n fasole, insultînd nu numai Biserica Ortodoxă, ci şi întregul Popor Român. Pur şi simplu, nu putem înţelege cum de a publicat junele Andrei Păunescu asemenea mizerii: „Din ce în ce mai des mi-e ruşine că aparţin unei naţiuni (,) sau poate acestei populaţii ce locuieşte pe teritoriul unei ţări numită mai demult România“. Hai sictir de analfabet! Ce te-a determinat mă, umflatule cu 7 clase şi cu ţăcălie vopsită în roşu, să laşi Franţa (unde erai un fel de depanator de aparate de radio) şi să te întorci în România? Foamea. Lăcomia de a pune mîna pe vile şi sedii. Ţi-ai făcut şi un „partid“, de care s-a ales praful. Mergem mai departe: „Oricît de animal ai fi (,) chiar dacă ţi-ar fi furat iubita, te-ar fi tîlhărit la drumul mare, orice ar fi, A MURIT UN OM! Că cel ce a murit se numea SERGIU NICOLAESCU, că era cunoscut de toate generaţiile pe pămîntul românesc, cu atît mai mult ar fi trebuit să aplecăm capul. În loc de asta am «vizionat» cel mai detestabil spectacol din viaţa mea. Odioasa lui «CRIMĂ» e că a vrut să fie incinerat. Biserica Ortodoxă nu permite aşa ceva! Punct! Nişte descreieraţi mintal (?!), care aveau «regulile» lor, cereau să fie îngropat creştineşte. Să aibă coşciugul descoperit, să-l vadă şi să-şi tragă poze cu el (,) aşa cum au făcut cu Ion Dolănescu (un alt idol al acestui popor). Ce am spus? Popor! Nu! O hoardă de IDIOŢI fără cultură, fără credinţă...“. Să moară mă-ta, Cartofule borţos şi buburos? Aşadar, românii nu sînt un popor, ci o hoardă de idioţi, fără cultură şi fără credinţă... Bine că ai tu cultură, vagabond bătrîn. Atunci cînd scrii „descreieraţi mintal“, dai dovadă de o mare cultură, desigur, creierii fiind în minte şi mintea în creier. Asta, ca să nu mai vorbim de cacofonia penibilă „ca cenuşa“ şi de lipsa virgulelor, care denotă un analfabetism adînc înrădăcinat. Nu credeam că demenţa cunoscută a acestui bufon va ajunge pe„culmile“ astea! El, un caraghios care behăie ca o capră şi se rostogoleşte ca un sconcs, să trăiască, de 23 de ani, din tîlhărirea acestui popor – după care să-l facă ,,hoardă de idioţi”. Am înţeles că de revista asta se ocupă fiica mai mică a lui Adrian Păunescu, Ana-Maria. Care şi-a îngropat tatăl creştineşte, cu preoţi. Aşa a fost îngropat şi Isus – nu ars, ca un trabuc de foi, după care cenuşa să fie vărsată într-o scrumieră, sau într-un borcan. De ce, oare, mama ei, Carmen Păunescu, şi fratele ei mai mare, Andrei Păunescu, n-o ajută în astfel de chestiuni esenţiale? E posibil ca într-o publicaţie ce poartă, în titulatură, numele unui patriot incontestabil, care a scris versul ,,Eu sînt bolnav de dumneavoastră, ţară”, să apară astfel de blasfemii? Se răsuceşte Adrian Păunescu în mormînt... * Dar, hai să vedem şi partea plină a paharului: ,,perlele” radio-tv pescuite de Andrei Păunescu. Recoltă sărăcuţă, de data asta (în sensul că rubrica e mai redusă ca dimensiuni), dar merge, orişicît: ,,Oamenii au venit să-şi ia la revedere pentru totdeauna de la marele regizor Sergiu Nicolaescu” (România TV); ,,Îl avem la telefon pe Eugen Nicolaescu... Graba a lămurit-o sora lui Eugen Nicolaescu” (Antena 3 – nu era vorba de ministrul Sănătăţii, Eugen Nicolăescu, ci de actorul Eugen Cristea, iar sora era Iolanda Nicolaescu); ,,Nimeni n-are voie să facă aşa ceva. Sergiu Nicolaescu era proprietatea mea, a dumneavoastră, a lui dînsul... Lumea stau ca proştii aicea... Ruşine au strigat toţi la unison” (România TV). E citată o zicere a lui Victor Ciutacu: ,,Dacă familia vrea, poate să-l şi detoneze”. Revista spune că exprimarea e ,,memorabilă”. Nu e memorabilă, e deplorabilă: dacă l-ar fi detonat, aşa ceva s-ar fi pedepsit prin lege, fiind vorba de profanare de cadavre. Apropo: de ce nu e permisă arderea unui drapel, dar arderea unui om, fie el şi mort, e îngăduită? O pînză are mai mare valoare decît trupul unui om care, vorba Bibliei, e ,,templul Duhului Sfînt”? * În fine, în acelaşi număr de revistă, Cristiana Crăciun (soţia lui Victor Crăciun) îl beregăţeşte pe tovarăşul ,,liberal” Jiji: „Mi-e pur şi simplu teamă să mai deschid cuptorul, mă îngrozeşte gîndul că şi de acolo s-ar putea iţi Behehecali şi ar mai slobozi încă o nerozie! Nici la calorifer nu mă mai uit fără îngrijorarea că grobianul o să-şi zbiere ineptele păreri despre orice şi oricine din vreun element mai înfierbîntat. La televizor nu mai am oricum şansa să scap, dau pe vreun canal de ştir(i)  – întrucît e cam de porc tot ce vedem la aşa-zisele ştiri, cred că e mai corect să se numească de «ştir(i)»! – hopa, Gigi liberalul mai dă niţel cu muncii în fasolea partidului, cîndva fost istoric şi onorabil. Speculaţiile acelea privind macro-sumele de euroi decartate în vistieria tot mai terfelitului PNL nu prea mai par doar simple supoziţii, de vreme ce nu reuşeşte nimeni să-l oprească din elan pe liber cuvîntătorul şi deloc cugetătorul Gigi. Să-i impună cineva un pic de conduită, de disciplină de partid. Sau el e şeful... Scenele de teatru absurd, cu personajul înveşmîntat ca de bal, cu logica derapînd şi pe teren uscat, logoreic şi stupid, înjurînd ireverenţios ziariste, doar pentru că sînt femei, răspunzînd mitocăneşte jurnaliştilor care chiar nu au de treabă, de vreme ce îi dau atenţie, l-ar putea face invidios chiar şi pe autorul «Scaunelor»! (Nici măcar lui Eugen Ionescu, a cărui imaginaţie nu poate fi bănuită de cuminţenie, nu putea să îi treacă prin minte, atunci cînd a scris replica favorită cu care personajele din amintita farsă tragică se alintă, «căcăreaza mea», că pe scaunele Parlamentului nostru avea să stea chiar unul care ar putea să-şi dea Doctoratul în aşa ceva). Comut pe «chiloţăreală» – căreia i se zice pompos «entertainment» – Gigi are de spălat ceva otrepe în direct, cu vreo divulice pe care o face de cacao fără nici un fel de reţinere. Gata, îmi zic, aşa nu se mai poate, trecem pe sport. Cînd colo, ce să vezi şi să auzi: alte neghiobii, de data asta rostite de «omul de fotbal» Gigi Behehecali! Aşa că o termin rapid şi cu sportul – că ŕ propos de Rapid, e terminat, l-a dat de gard prietenul lui Gigi, George Copos, pe care îl alintă «Ţigă»! (Dacă ar fi să-şi facă datoria, Consiliul Naţional pentru combaterea discriminării ar avea de mîncat o pîine – ce zic eu pîine, cozonac! – pe viaţă, dar, cum nu se întrebuinţează deloc, nu trebuie să ne mire atitudinea tot mai multora care «înfierează» orice li se pare lor că face rating, de la orientarea sexuală la dreptul la propria imagine). Trec repede pe un canal de emisiuni mai puţin păcătoase, dar ce să vezi, şi la cele religioase e tot Gigi, bătînd cruci mari, că dracul nu mai e nici el prea tinerel, făcînd smerenia praf şi aruncînd milostenie cu teancu’! La Animal Planet nici nu mai îndrăznesc să mă gîndesc... Acum mă înţelegeţi de ce mă tem şi de cuptor?!“. * În .,,Click!” am văzut titlul: ,,Zăvo (?!) continuă războiul cu Măruţă”. Am priceput, cu greu, că e vorba de Golanca Zăvoranca. Dedesubt, un alt titlu: ,,S-a războit şi cu Vadim, şi cu «Cîrcotaşii»”. Aşa cred şomeroaicele de la ,,Click!”? Că belciugata de buric ,,s-a războit” cu Tribunul? Păi, dacă a lua muie, în direct, înseamnă să te războieşti, atunci da, e în regulă... * Titlul săptămînii a apărut în ,,Bursa”: ,,Patrimoniul nostru arhitectural, pe cale de dispariţie. Am distrus mai mult decît Ceauşescu”. Absolut corect. Nu înţelegem, însă, pluralul ,,Am”. Noi n-am participat la acest dezastru, dimpotrivă. * Fiţuica falită ,,Curentul” nu pierde nici o ocazie să se facă de rahat. Un oarecare D.S. (curajoasă semnătură) încearcă să-l muşte de fund pe liderul PRM, că de ce, adică, a îndrăznit să critice măcelul de la Balc. Priviţi cum începe mica turnătorie din maculatura ţeparului de bănci Mihai Iacob: ,,Dacă deja imaginea România (sic!) în UE nu este deloc una prea bună, declaraţiile iresponsabile (?!) ale unor europarlamentari români riscă să arunce şi ţara noastră într-un con de umbră”. Zii ,,Curentul” şi trage apa! Într-o foaie unde scrie scatofagul ţigan George Roncea, care e tot timpul cu rahatu-n gură, orice jeg e permis. * Pe aceeaşi temă, se află în treabă şi gazeta de perete a Masoneriei, ,,Puterea”: ,,Masacrul de la Balc şi descentralizarea României la Bruxelles. Vadim şi EBA mută disputele în P.E”. Pardon, Adrian Thiess: discuţiile s-au purtat nu la Bruxelles, ci la Strasbourg. * Fostul şi viitorul ziar ,,Scînteia” nu ştie să facă un lucru bun, dar nu-i lasă nici pe alţii să facă. În nr. de miercuri, 16 ianuarie, al stufoasei verze ,,Adevărul” (scoasă cu ,,banii negri” ai lui Dinu Păturiciu), apare o fotografie cu coroane Tricolore şi titlul: ,,Bebe Ivanovici, parastas la mormîntul lui Eminescu”. Iar sub fotografie: ,,Ieri, la 163 de ani de la naşterea poetului, fostul baron PSD de Ilfov şi-a adus revoluţionarii şi amicii la Cimitirul Bellu, transformînd ceremonia într-o chermeză”. Autorul minciunii este un oarecare Mihai Voinea. Acolo, la mormîntul Poetului Naţional, o delegaţie PRM a depus o coroană de flori cu Tricolor din partea Tribunului, aflat, în acea perioadă, la Strasbourg. Bîrfitorii de la ,,Adevărul” nu suflă, însă, o vorbă. De ce n-o fi depus flori şi Grigore Carti-Anus? * N-am înţeles glumiţa lui Liviu Stanciu, de la ziarul ,,Naţional” – dă poza preşedintelui PRM, cu explicaţia: ,,Vadim Tudor întrece orice limită: «Puştiul ăsta, Suleyman Magnificul, a devenit extrem de obraznic!»”. Evident, e o fantezie a ziarului. Vadim n-a zis aşa ceva, niciodată, şi asta din 10 motive. Primul: nu se uită la serialul respectiv. Celelalte 9 nu mai contează. * Acesta era un banc favorit al lui Fănuş Neagu. Cică vine Episcopul într-un sat. Îl întîmpină preotul. ,,De ce n-ai tras clopotele în întîmpinarea mea?” – întreabă înalta faţă bisericească. ,,Din 10 motive, Prea Sfinţia Ta. Întîi, că n-avem clopote, ni le-au furat hoţii”. - ,,E suficient, restul nu mai contează”. * Monstrul cu Barbă nu se dă bătut: a scris pe blogul său de pe adevărul.ro. o compunere şcolară, intitulată ,,România în chiloţi”. Vedeţi cum îl trădează obsesiile din tinereţe pe acest Andrei Pleşu? La începutul anilor ‘80, el participa la Meditaţia Transcedentală umblînd în… chiloţi tetra, cu o farfurie în mînă, pe care se afla un măr (?!). Acum, el se leagă de Vadim, că de ce e invitat la posturile de televiziune. Toată lumea ştie de ce este invitat: fiindcă face rating imens (aproape întotdeauna, emisiunea la care participă Tribunul e lider de piaţă!). Şi face rating imens, pentru că el spune ADEVĂRUL, într-o manieră convingătoare şi, de multe ori, amuzantă. Pe cînd tu, borţomegă păroasă, eşti moartea ratingului. Ai tocat banii TVR, împreună cu un alt ţigan cu foamea-n gît, Gabriel Liiceanu, făcînd o emisiune penibilă, în care vorbeaţi… discuţii plictisitoare, despre nimic. Dar, ia spune: cîţi bani ţi-a mai dat de pomană Dinu Patriciu, în afara celor 4 miliarde de lei, sponsorizare, chipurile, pentru şmecheria ,,Noua Europă”? * O membră a PRM stîrneşte curiozitatea ziarului ,,Libertatea”: ,,Ana Cârcu, politiciana cu cei mai mari sîni, vrea în Parlamentul European. «O să le eclipsez pe toate doamnele de la Bruxelles, chiar şi pe EBA!». Ea vrea să lucreze cu şeful partidului, ,,politicianul pe care îl admiră cel mai mult şi pe care nu l-ar trăda niciodată”. * O aluzie pe cît de transparentă, pe atît de sexapiloasă, pe pagina 1 a ziarului ,,Naţional”: ,,Ce autoturisme ţin parlamentarele în garaj. Doamnele deputat le preferă mari şi puternice”. Textul e ilustrat cu poza sugativei Ana Birchall, care s-a filmat singură, în maşină, pe cînd îi făcea sex oral lui Mircea Geoană. Care n-o avea cîtuşi de puţin ,,mare şi puternică”. * Un dezacord gramatical, din păcate, în acelaşi număr de ziar, şi chiar în titlu: ,,SUA a (sic!) «arestat» la sol toate avioanele Boeing 787”. Corect era: ,,SUA au”, adică la plural.
* Camilla Parker-Bowles sare la carotida soacrei sale, Regina Elisabeta a II-a: ,,Eşti prea bătrînă ca să mai conduci ţara!”. Nasol moment. Asta-i situaţia, dar nu se poate nega faptul că bătrîna are mult bun-simţ şi inspiră respect. Totuşi, Diana nu trebuia omorîtă de Serviciile Secrete. * Reproducem, din ziarul ,,Tricolorul”, cîteva ,,perle” din serialul ,,Hai să (ne) rîdem pe teme sexuale!”: „* A spus că era respiraţie artificială, dar acum am aflat că sînt tatăl copilului. - ANTHONY BURGESS * Planurile lui erau cît se poate de onorabile; adică voia să jefuiască o doamnă luînd-o de nevastă. - HENRY FIELDING * Maică-mea e de vină pentru viaţa mea sexuală sărăcăcioasă. Mi-a spus doar «bărbatul stă deasupra, femeia dedesubt». Timp de 3 ani, soţul meu şi cu mine am dormit în paturi suprapuse. - JOAN RIVERS * Dăruieşte-mi, o, Doamne, castitatea, dar nu te grăbi. - SF. AUGUSTIN * Gîndurile unei femei sînt mai curate decît  ale unui bărbat, fiindcă şi  le schimbă mai des. - OLIV ER HERFORD * Sexul este o activitate de care-ţi aduci aminte cu repulsie dacă eşti lucid şi cu dezgust dacă ai o stare de spirit mai bună - JAMES GOLDSMITH * Ştersul lacrimilor unei văduve este una dintre cele mai periculoase ocupaţii ale bărbatului. - DOROTHY DIX * Am avut ghinion cu ambele soţii. Prima m-a părăsit, a doua nu. - PATRICK MURRAY * Am avut grijă de casă ca nimeni alta. După fiecare divorţ, casa îmi rămîne mie. - ZSA ZSA GABOR * Aşteaptă 10 bărbaţi la uşă? Trimiteţi unul acasă, sînt obosită. - MAE WEST * În Londra se comit doar vreo 20 de crime pe an şi nu sînt toate serioase. În unele cazuri, e vorba doar de soţi care şi-au ucis soţiile. - G. H. HATHERILL * M-a sărutat de parc-ar fi încercat să desfunde o ţeavă. - ALIDA BAXTER * Pentru unele femei, fidelitatea înseamnă să nu aibă  mai mulţi bărbaţi în pat în acelaşi timp. - FREDERIC  RAPHAEL * Principala diferenţă dintre bărbaţi şi femei este că bărbaţii sînt nebuni, iar femeile sînt idioate. - REBECCA WEST * Lanţurile căsniciei sînt atît de grele, încît e nevoie de 2 ca să le poarte, iar uneori chiar de 3. - ALEXANDRE DUMAS * Singurul lucru pe care soţul meu şi cu mine îl avem în comun e faptul că ne-am căsătorit în aceeaşi zi. - PHYLLIS DILLER * Ori de cîte ori Magda Goebbels îl vedea pe Hitler, îi zăngăneau ovarele. - PETER WATSON * Singura dată cînd o femeie reuşeşte cu adevărat să schimbe un bărbat este cînd acesta e în scutece. - NATALIE WOOD * Nu mi-am data seama dacă persoana care-a dat buzna pe teren era bărbat sau femeie, fiindcă nu purta nici un fel de haine. - YOGI BERRA * Un bărbat poate să aibă 2, poate 3 aventuri în timp ce e însurat. Dar nu mai mult de 3. După asta se cheamă că înşală. - YVES MONTAND *  E posibil ca uneori femeia să-l ierte pe bărbatul care încearcă s-o seducă, dar n-o să-l ierte niciodată pe cel care ratează prilejul cînd i se oferă. - TALLEYRAND * O femeie care-şi ia soţul cu ea peste tot e ca mîţa care se joacă mai departe cu şoarecele, mult timp după ce l-a omorît. - H.H. MUNRO * În timpurile biblice, bărbatul putea să aibă cîte neveste îşi permitea. La fel ca azi. - ABIGAIL VAN BUREN * Dumnezeu i-a dat bărbatului un penis şi un creier, dar nu şi suficient sînge ca să le poată folosi pe amîndouă în acelaşi timp. - ROBIN WILLIAMS * Armele nu ucid oameni; soţii care se întorc acasă devreme ucid oameni. - DON ROSE * Odată am dat un anunţ la rubrica de matrimoniale din Private Eye şi-am spus că vreau să cunosc  o văduvă bogată şi cu o poliţă babană de asigurare, ca s-o asasinez. Am primit 48 de propuneri. - SPIKE MILLIGAN * Am doar 3 pretenţii de la un bărbat. Trebuie să fie chipeş, necruţător şi prost. - DOROTHY PARKER * Una dintre diferenţele principale dintre o femeie şi un Vulcan este că vulcanul nu îşi mimează erupţiile. - TIM DEDOPULOS * Doar bărbatul, al cărui intelect este întunecat de impulsurile sexuale, a putut să dea denumirea de «sex frumos» acestei rase pipernicite, cu umeri înguşti, şolduri late şi picioare scurte. - ARTHUR SCHOPENHAUER * Orice s-ar spune împotriva femeilor, sînt nişte fiinţe mai bune decît bărbaţii, pentru că bărbatul a fost făcut din lut, dar femeia a fost făcută din bărbat. - JONATHAN SWIFT * În timp ce face sex, prietena mea insistă să-mi vorbească. Alaltăieri seară m-a sunat dintr-un motel. - RODNEY DANGERFIELD * După 7 ani de căsnicie, nu ştiu sigur decît 2 lucruri: primul, că nu-i bine să pui tapetul în 2, şi al 2-lea, că e nevoie de 2 băi, ambele pentru ea. - DENNIS MILLER * Într-o noapte, am făcut dragoste de la 1 la 2 şi 5 minute. A fost noaptea cînd s-a dat ceasul înapoi. - GARY SHANDLING * Unii susţin că  nevastă-mea e rea, alţii cred că e bună. După părerea mea, e bună rău. - LES DAWSON * Singura femeie pe care am iubit-o m-a părăsit şi pînă la urmă s-a măritat. E vorba de mama. - EMO PHILIPS * Mi-am dat seama imediat că Rock Hudson e homosexual cînd am văzut că nu se îndrăgosteşte de mine. - GINA LOLLOBRIGIDA * Acum cîteva zile, m-a sunat o fată şi mi-a zis: «Vino la mine că nu e nimeni acasă». M-am dus. Nu era nimeni acasă. - RODNEY DANGERFIELD“. * Ziarul ,,Tricolorul” a intrat în Anul X, el apropiindu-se de nr. 2.700. Iată sumarul primelor numere din săptămîna în curs. LUNI: ,,În criza ostaticilor din Algeria au murit, pînă acum, 2 români – De ce nu suflă o vorbă Teodor Meleşcanu (directorul S.I.E.) şi Marcel Alexandru (general S.I.E., însărcinat cu afaceri ad-interim al României la Aleger)?!” (Corneliu Vadim Tudor); ,,Românii cer şi obţin cetăţenia Ungariei (?!)” (editorial de Gh. Funar); ,,SCUIPAŢI AICI! Analfabetul Brătianu-Cartof insultă Biserica Ortodoxă şi Poporul Român, pe care îl numeşte «O hoardă de idioţi fără cultură, fără credinţă»”; ,,Şedinţă-fulger, la Vila Lac 3, cu procurorii Oana Hăineală şi Daniel Morar”; ,,Ratinguri mari făcute de preşedintele PRM vineri seară. România TV: «Minutul de Aur» - 3,8 puncte; Antena 1: «Minutul de Aur» - 8,9 puncte”; ,,Traian Băsescu ar putea pierde controlul Consiliului Superior al Magistraturii”; ,,A murit de inimă, la vîrsta de aproape 65 de ani, preşedintele Filialei Mehedinţi a PRM”; ,,NEWS ALERT. Traficantul de minore şi de droguri Cezar Marin poate fi arestat de la o zi la alta”; ,,TABLETA DE ÎNŢELEPCIUNE” (aforisme de Blaise Pascal); ,,Răzbunarea e arma prostului” (Claire Gillman); ,,Arhiva «Tricolorul». Eliberarea lui Tudor Arghezi din lagăr”; ,,Un cîine îşi aşteaptă zilnic, în biserică, stăpîna moartă de 2 luni”; ,,Magistraţii italieni acuză DIICOT că protejează Mafia Cosa Nostra!” (Robert Vereş); ,,Şase mituri false despre Evul Mediu”. MARŢI: „Arde, frige, n-are gură să strige! Marian Oprişan n-a fost primit la tranşarea ciolanului RA-APPS“; „Ponta dă gaze de şist/ Mai ceva ca un băsist!“ (editorial de colonel Dan Zamfirescu); „Ratinguri mari făcute de Vadim, duminică seara. B1 TV – «Minutul de Aur»: 3 puncte. România TV – «Minutul de Aur»: 4,7 puncte“; „SCUIPAŢI AICI! Puradelul Mirel Palada ţipă după ţîţa lui Felix Motanul“; „PAMFLET. Mark Gitenstein a fost angajatorul meu“ (Silviu Crăescu); „Această gogoaşă cibernetică n-o mai înghiţim... Octombrie cu naşul roşu (de atîtea minciuni)“; „Vadim a hrănit un cîine-vameş“ (text şi foto reproduse din ziarul „Click!“); „Şi alte publicaţii ne dau dreptate. Televiziunea Română, căpuşată de un teolog specializat în Servicii de Informaţii. Secretarul de Stat Stejărel Olaru îşi achită datoriile personale din bugetul TVR“; „Arhiva «Tricolorul». La aniversarea lui I. V. Stalin“ (Petru Dumitriu, „Fapta“, 23 dec. 1947); „100 de civilizaţii extraterestre sînt pregătite să vină pe pămînt. Royal Society Academy spune ce ne aşteaptă“. * ,,Evenimentul zilei” de luni publică articolul intitulat ,,Crcotaşii la raport!”. Subtitlul sună astfel: ,,Mihai Găinuşă: «Dacă rămîn fără inspiraţie, mă apuc de politică. Toţi neinspiraţii fac asta»”. Ce să-ţi povestesc… Că multă inspiraţie ai mai avut pînă acum, galinaceule mic şi tîmpit. Ce eşti tu, în fond? Actor nu eşti. Scriitor – nici atît. Eşti doar un şmecheraş de provincie, care cotcodăceşte pe gardul unei televiziuni şi dă din aripi, doar-doar face lumea să rîdă. Dar lumea, ce chestie, nu rîde. * În ,,Libertatea” întîlnim un generic de pagina 1 care ne taie respiraţia: ,,Un preot din Viişoara, judeţul Constanţa, face slujbe de exorcizare într-o manieră şocantă: Rîgîie ca să scoată diavolul din enoriaşi”. E sigur că popa rîgîie? Dacă cel care produce aceste sunete tubulare e chiar domnu’ dracul? Preotul se numeşte Dănuţ Costan şi, cînd dă de dracul, bagă aerofagie masiv, de parcă ar fi un aparat de aer condiţionat marca Samsung. Baba Marieta (78 de ani) a văzut-o pe o fată din Constanţa, care ,,făcea ca toate animalele în biserică” (asta seamănă cu Liliana Ruse, de la România TV, care acum rîde, acum plînge, acum te umple de sînge). Sfîntul Rîgîilă a stîrnit extazul Babei Marieta: ,,Duminică era la biserică. S-a tăvălit, a urlat, iar părintele a ţinut-o după slujbă, să-i citească şi să-i facă cum face el…Ştiţi cum face. Aşa trage el răul din oameni”. Mişto. Totuşi, dacă nu emite şi-un pîrţ, parcă nu-i lucrarea completă.
* Uneori, cei de la ziarul ,,Naţional” au umor. Dovadă e titlul dat luni: ,,Doamnele din PSD vor să facă din picioare”. Ce să facă din picioare? Şpagatul? Aş! Pipi! E vorba de o propunere a Rovanei Plumb, care încearcă să introducă în Statutul parlamentarului ,,egalitatea de gen”, carevasăzică femeile să fie la fel ca bărbaţii. De ce nu şi-o vedea Rovinieta de treabă? Anul trecut vîna, cu elicopterul, un mistreţ care o speriase pe mătuşa ei, tanti Aurica, şi pînă nu l-a mitraliat – nu s-a lăsat (că deh, aşa fac toţi miniştrii Mediului din Uniunea Europeană, omoară animale). * Comandantul Forţelor Terestre din Iran, generalul Ahmad-Reza Pourdastan, spune ceva ce noi spunem de vreo 12 ani: ,,SUA au plănuit atentatele de la 11 septembrie 2001”. Aşa e, din păcate. * Tot în ,,Naţional” întîlnim o anchetă zdravănă despre hoţiile la care se dedă ţigănuşul care demască, de zor, comunismul – Stejărel Olaru. Închipuiţi-vă că Zambilă căpuşează. Ce căpuşează? Televiziunea Română, care abia se mai ţine pe picioare… * Mai nou, acest idiot congenital s-a pripăşit la PNL, care l-a făcut… secretar de Stat (?!). Aşa cum a devenit şi un alt profitor neruşinat, tot PNL-ist, şi el, Dan Petre (odrasla lu’ Zoe Petre). Deci, să nu ne mai mirăm că PNL a ajuns lada de gunoi a politicii româneşti. Iar Ministerul Afacerilor Externe oferă sinecură tuturor golanilor cu ifose intelectuale, fiind incapabil să gestioneze probleme grave, cum este criza din Algeria. * Şi la noi mai apar greşeli de corectură, desigur. Dar cea din ,,Curentul” de luni, prima pagină, este ieşită din comun: în loc de ALGERIA a apărut… ALEGRIA (veselie, în limba italiană). Numai veselie n-a fost acolo… * Apropo de tragedia celor 2 români ucişi în Algeria: şi Victor Ponta, şi Titus Corlăţean s-au comportat ca doi copii retardaţi. Iar Traian Băsescu nu s-a comportat în nici un fel, fiind dat dispărut. El, care, într-o situaţie relativ asemănătoare (Răpirea din Bagdad) a înfiinţat o celulă de criză la Palatul Cotroceni şi s-a agitat suspect de mult… 

* LA ÎNCHIDEREA EDIŢIEI. La 26 ianuarie, Nicolae Ceauşescu ar fi împlinit 95 de ani. El era mai tînăr decît Mircea Ionescu-Quintus (născut în 1917) şi Neagu Djuvara (născut în 1916). Păcat că a murit ca un cîine, asasinat de nişte bestii nu pentru greşelile, ci pentru meritele sale. Dumnezeu să-l ierte.

ALCIBIADE


Revista ROMANIA MARE, nr 1174 - 22.01.2013

luni, 21 ianuarie 2013

A murit, de inimă, la vîrsta de aproape 65 de ani, preşedintele Filialei PRM MehedinţiAnunţăm, cu deosebită tristeţe, decesul domnului Ion Drăghia, preşedintele Filialei PRM Mehedinţi, în data de 17 ianuarie 2013.
Domnul Ion Drăghia a văzut lumina zilei la data de 20 iulie 1948, în oraşul Vînju Mare, judeţul Mehedinţi, din părinţii Constanţa şi Ştefan. Tatăl, Ştefan, a luptat în cea de-a doua conflagraţie mondială şi şi-a educat copiii în spiritul dragostei faţă de Neam, Tricolor şi Glie.
Ion Drăghia a făcut studiile gimnaziale şi liceale în oraşul Vînju Mare, apoi a urmat Şcoala Tehnică Postliceală de telecomunicaţii. Întreaga perioadă a fost încadrat la Direcţia Judeţeană de Telecomunicaţii Mehedinţi şi a îndeplinit funcţia de şef reţele, comunicare şi transmisie. S-a pensionat în anul 2008. A fost printre membrii fondatori marcanţi ai PRM, Filiala Mehedinţi. A fost ales în 3 legislaturi pe listele PRM Mehedinţi pentru Consiliul Local al Municipiului Drobeta-Turnu Severin. A fost membru în Comitetul Director al PRM. A îndeplinit funcţia de preşedinte al Organizaţiei Judeţene a PRM din anul 2008. Au adus un ultim omagiu celui dispărut preşedintele Filialei PRM Olt, Vasile Popa, preşedintele Filialei PRM Dolj, Ion Dăbuleanu, preşedintele Filialei PRM Gorj, Cătălin Bucălăete şi preşedintele Filialei PRM Caraş Severin, Tilică Pîrvulescu, vicepreşedintele Filialei PRM Caraş Severin, Cătălin Enulescu, primarul comunei Perieţi, Vîlceanu Costin Robert. Din partea preşedintelui PRM, dl. Corneliu Vadim Tudor, a fost depusă o coroană de flori cu panglică Tricoloră. Funeraliile au avut loc în data de 20 ianuarie 2013.
Dumnezeu să-l odihnească în linişte şi în pace.

FILIALA JUDEŢEANĂ A PARTIDULUI ROMÂNIA MARE

            

ZIARUL TRICOLORUL, nr. 2657, 21.01.2013


În criza ostaticilor din Algeria au murit, pînă acum, 2 români DE CE NU SUFLĂ O VORBĂ TEODOR MELEŞCANU (DIRECTORUL S.I.E.) ŞI MARCEL ALEXANDRU (GENERAL S.I.E., ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI AD-INTERIM AL ROMÂNIEI LA ALGER)?!Algeria este o ţară barbară, cu un potenţial de violenţă terifiant. N-am fost niciodată acolo, dar ştiu ce s-a întîmplat de-a lungul Istoriei. L-am citit şi pe Albert Camus, născut în Algeria. Asemenea atrocităţi nu se întîmplă în Maroc, sau în Emiratele Arabe, de pildă. „Dacă şi teroriştii, şi anti-teroriştii comit masacre, atunci care e diferenţa între ei?“ - scriam după măcelul provocat de forţele de securitate ruseşti, la şcoala din Beslan. Situaţia e relativ asemenătoare: nişte bestii au luat ostatici din mai multe ţări, Armata şi Jandarmeria Algeriei au intervenit în forţă, şi catastrofa s-a produs! Şi sîntem abia la început. Printre cele aproape 50 de victime se numără şi 2 compatrioţi ai noştri, care munceau la o exploatare a gazelor naturale, goniţi de foamea de acasă (Dumnezeu să-i ierte). I-am văzut la televizor pe Victor Ponta şi Titus Corlăţean, încercînd să dea asigurări, să calmeze spiritele etc. Era evident că nici ei n-aveau prea multe informaţii din fundul Saharei algeriene. Mă aşteptam să-l văd şi pe Traian Băsescu, mai ales că el este „expert“ în răpiri. N-a făcut-o pînă la ora asta, tace mîlc. Aşa cum tac şi cei care ar trebui să ştie mai multe: Teodor Meleşcanu (directorul S.I.E.) şi Marcel Alexandru (general în rezervă, fost director adjunct al S.I.E. actual şef al misiunii diplomatice a României la Alger). Îşi dau cu părerea, fostul şef al S.R.I., Costin Georgescu, şi fostul şef al S.I.E., Cătălin Harnagea - dar cei aflaţi acum în funcţie tac. Dacă ei nu vorbesc acum, atunci cînd? De ce atîta secretomanie? Populaţia acestei ţări nu merită chiar nici o atenţie? Domnilor, eu nu sînt absurd şi ştiţi bine că vă apreciez dar, pentru numele lui Dumnezeu, voi sînteţi plătiţi, pentru asta, e slujba voastră, e chiar datoria voastră! Nu băgaţi capul în nisipul Saharei, ca struţul.

CORNELIU VADIM TUDOR
20 ianurie 2013
            
       

ZIARUL TRICOLORUL, nr. 2657, 21.01.2013