"Acest BLOG este creatia integrala a doamnei Ruxandra Lungu , fosta presedinta OFRM 2009-2014 si a domnului Ing Florin Chiriac, simpatizant PRM.
In continuare vom publica articole de interes general, informatii despre PRM, comunicate de presa, primite direct de la "sursa", rubrica "Saptamana pe scurt" din revista Romania Mare, diverse materiale .

Va multumim pentru suportul acordat !"
Colectivul de administratori ai blogului http://www.corneliuvadimtudor.blogspot.com/
vineri, 25 ianuarie 2013

Abuzurile împotriva PRM trebuie să înceteze!Către,

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
În atenţia doamnei preşedinte ANA MARIA PĂTRU

Avînd în vedere prevederile Cartei Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene (Titlul II „Libertăţile“, art.12, 17, 20, 21) ale Constituţiei României (art.1,4,8,11,16,20,36,37,44,52,53,56, 62) ale Legii nr.35/2008, actualizată, Legii nr.370/2004, republicată, şi ale Legii nr.67/2004, actualizată, precum şi rezultatele înregistrate la alegerile parlamentare din 9 decembrie 2012, Partidul România Mare vă înaintează următoarea

S E S I Z A R E

solicitîndu-vă să dispuneţi, cu respectarea Cartei Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene şi Constituţiei României, restituirea depozitelor candidaţilor PRM la funcţia de deputat sau senator la alegerile parlamentare din 2012.
Solicitarea PRM se bazează pe următoarele:

I. Argumente juridice
1. Carta Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene, semnata la Strasbourg, în decembrie 2007, la art.17 „Dreptul de proprietate" , la alin.1 precizează că: „Nimeni nu poate fi lipsit de bunurile sale decît pentru o cauză de utilitate publică, în cazurile şi condiţiile prevăzute de lege şi în schimbul unei despăgubiri juste acordate în timp util pentru pierderea pe care a suferit-o." Aceeaşi Cartă, la art.21 „Nediscriminarea", la alin.1, a stabilit că: „Se interzice discriminarea de orice fel, bazată pe motive precum sexul, rasa, culoarea, originea etnică sau socială, caracteristicile genetice, limba, religia sau convingerile, opiniile politice sau de orice altă natură, apartenenţa la o minoritate naţională, averea, naşterea, un handicap, vîrsta sau orientarea sexuală."
2..Constituţia României prevede următoarele:
a) art.1, alin.3:„...drepturile şi libertăţile cetăţenilor,...dreptatea şi pluralismul politic reprezintă valori supreme...şi sînt garantate."
b) art.1, alin.5: „În România, respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie."
c) art.4, alin.2: „ România este patria comună şi indivizibilă a tuturor cetăţenilor săi, fără deosebire de... apartenenţă politică, de avere sau de origine socială."
d) art.8, alin.2: „Partidele politice… contribuie la definirea şi la exprimarea voinţei politice a cetăţenilor..."
e) art.11, alin.2: „Tratatele ratificate de Parlament, potrivit legii, fac parte din dreptul intern."
f) art.16, alin.1: „Cetăţenii sînt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări."
g) art.20, alin.1: „Dispoziţiile constituţionale privind drepturile şi libertăţile cetăţenilor vor fi interpretate şi aplicate în concordanţă cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele şi cu celelalte tratate la care România este parte."
h) art.36, alin.1: „Cetăţenii au drept de vot de la vîrsta de 18 ani, împliniţi pînă în ziua alegerilor inclusiv."
i) art.37, alin.1 : „Au dreptul de a fi aleşi cetăţenii cu drept de vot care îndeplinesc condiţiile prevăzute în articolul 16 alineatul (3), dacă nu le este interzisă asocierea în partide politice, potrivit articolului 40 alineatul (3)."
Articolul 37 „Dreptul de a fi ales" din Constituţia României nu prevede nici o garanţie care să fie depusă de vreun candidat pentru funcţia de Preşedinte al României, senator, deputat, preşedinte de Consiliu judeţean, primar, consilier local. Singura condiţionare (art.37, alin.2) se referă la vîrsta candidaţilor. De reţinut că, în baza aceleaşi Constituţii a României, la alegerile parlamentare din perioada 1992-2004, prin nici o lege electorală nu s-a adăugat la textul Legii fundamentale şi nu s-a stabilit garanţia financiară pentru candidaţii la Parlament. Garanţia stabilită prin Legea nr.35/2008 nu are suport în Constituţie, fiind evident neconstituţională şi încalcă dreptul cetăţenilor de a fi aleşi.
j) art.44, alin.2: „Proprietatea privată este garantată şi ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular."
k) art.44, alin.4: „Sînt interzise naţionalizarea sau orice alte măsuri de trecere silită în proprietate publică a unor bunuri pe baza apartenenţei sociale, etnice, religioase, politice sau de altă natură discriminatorie a titularilor."
Textul art.44 din Constituţia României interzice expres şi Autorităţii Electorale Permanente să treacă în proprietatea publică, respectiv să vireze către Bugetul de Stat depozitele constituite de competitorii electorali.
l) art.44, alin.8: „Averea dobîndită licit nu poate fi confiscată. Caracterul licit al dobîndirii se prezumă."
Textul Constituţiei României nu permite confiscarea unei părţi din averea competitorilor electorali, respectiv numai a unora dintre candidaţi pentru Senat şi Camera Deputaţilor, discriminaţi pe criterii politice şi în funcţie de voinţa alegătorilor. Nici A.E.P. şi nici o altă instituţie a Statului Român nu are temei constituţional pentru a confisca garanţia depusă de o parte însemnată a candidaţilor pentru Parlamentul României.
m) art.52, alin.1: „Persoana vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim, de o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri, este îndreptăţită să obţină recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim, anularea actului şi repararea pagubei."
n) art.53, alin.1: „Exerciţiul unor drepturi sau al unor libertăţi poate fi restrîns numai prin lege şi numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea securităţii naţionale, a ordinii, a sănătăţii ori a moralei publice, a drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor; desfăşurarea instrucţiei penale; prevenirea consecinţelor unei calamităţi naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav." Nici una dintre situaţiile enumerate în Constituţie nu poate fi invocată pentru obligarea candidaţilor la Parlament pentru a depune o garanţie de 5 salarii minime brute pe ţară, respectiv de 3.500 lei în anul 2012.
Din textul art.53 din Constituţia României rezultă foarte clar că prin prevederile art.29 din Legea nr.35/2008 s-a restrîns ilegal dreptul cetăţenilor de a fi aleşi în Parlamentul României.
o) art.56, alin.1: „Cetăţenii au obligaţia să contribuie, prin impozite şi prin taxe, la cheltuielile publice".
art.56, alin.3: „Orice alte prestaţii sînt interzise, în afara celor stabilite prin lege, în situaţii excepţionale." Or, alegerea parlamentarilor în anul 2012 nu s-a făcut într-o situaţie excepţională, din cele prevăzute în Constituţia României.
p) art.62, alin.3: „Numărul deputaţilor şi al senatorilor se stabileşte prin legea electorală, în raport cu populaţia ţării." Acest număr nu a fost stabilit prin Legea electorală pentru alegerile parlamentare din 9 decembrie 2012 şi cu toate că populaţia României a scăzut considerabil, conform recensămîntului din anul 2011, numărul senatorilor şi deputaţilor a crescut de la 470 la 558, respectiv cu 118, pe baza unor aranjamente electorale transpartinice.
3) Legea nr.370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, republicată, respectînd Constituţia, nu prevede şi nu obligă la constituirea unei garanţii în numerar pentru pentru candidaţii la această funcţie, respectiv a unui depozit în contul A.E.P.
4) Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, nu condiţionează înscrierea candidaţilor la funcţia de preşedinte al Consiliului judeţean, primar, consilier judeţean, şi consilier local de depunerea unei garanţii în numerar. Se respectă pentru aceste alegeri Constituţia României şi nu se constituie nici un depozit în contul A.E.P.
5) Legea nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, actualizată, la capitolul V „Candidaturile" a înscris la art.29 prevederi contrare Constituţiei României şi care adaugă la Legea fundamentală a ţării texte referitoare la condiţionarea înscrierii candidaţilor la Parlament de constituirea unui depozit în contul Autorităţii Electorale Permanente, cu valoare de 5 salarii minime brute pe ţară, pentru fiecare candidat. La art.29 din Legea nr.35/2008 nu se spune de ce, respectiv cu ce scop trebuie ca fiecare candidat să depună valoarea a 5 salarii minime brute pe ţară. Cu încălcarea Constituţiei României şi a altor legi, A.E.P. deschide conturi pentru constituirea depozitelor candidaţilor la funcţia de deputat sau senator, fără a acorda dobîndă. La alegerile parlamentare din 9 decembrie 2012 s-au constituit depozite la CEC Bank în sumă totală de circa 7 milioane euro pentru 45 de zile, fără a se da dobîndă. Mai mult, la art.29, alin.7 sînt înscrise prevederi neconstituţionale şi discriminatorii privind restituirea depozitelor către candidaţi.

II. Argumente logice şi juridice

1) Cei care au propus şi modificat Legea pentru alegerile parlamentare, începînd cu anul 2008, înscriind multe prevederi care sfidează Constituţia României, s-au bazat pe faptul că între atribuţiile şi competenţele Curţii Constituţionale nu intră şi cele referitoare la alegerile parlamentare. Conform Legii nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, actualizată, aceasta veghează la respectarea procedurii pentru alegerea Preşedintelui României şi pentru organizarea şi desfăşurarea Referendumului naţional. În mod incredibil, Curtea Constituţională nu are atribuţii şi nu veghează în legătură cu organizarea, desfăşurarea alegerilor parlamentare şi nu confirmă rezultatele acestora. Ca urmare, cu toate că Poporul Român, prin Referendumul din 22 noiembrie 2009, a votat pentru un Parlament unicameral şi reducerea numărului parlamentarilor la maxim 300, Guvernul Ponta şi Biroul Electoral Central au sfidat voinţa cetăţenilor şi au organizat alegerile din 9 decembrie 2012 astfel încît numărul senatorilor şi deputaţilor să crească la 588, mai mare decît capacitatea sălii de la Camera Deputaţilor, unde au loc şedinţele comune. 
2) Cu încălcarea Constituţiei României şi prin excepţie de la celelalte legi electorale, prin Legea nr.35/2008, art.29, se instituie artificial o discriminare între posibilii candidaţi pentru Parlament în funcţie de avere. Foarte mulţi cetăţeni, membri ai partidelor politice neparlamentare, nu s-au putut înscrie la alegerile parlamentare din 9 decembrie 2012 deoarece nu au avut posibilitatea să constituie depozitul de 3.500 lei, în contul A.E.P. Astfel, le-a fost încălcat dreptul constituţional de a fi ales. Neavînd disponibilă suma de 3.500 lei, candidaţii posibili din partea Partidului România Mare nu s-au putut înscrie în competiţia electorală în 166 colegii. Ca urmare, datorită prevederilor neconstituţionale înscrise la art.29 din Legea nr.35/2008, cîteva milioane de alegători din cele 166 de colegii nu au avut dreptul şi nici posibilitatea să voteze candidaţii P.R.M., un partid europarlamentar. Astfel, Partidul România Mare a fost blocat să revină în Parlamentul României!
Fără temei constituţional şi cu încălcarea Legii partidelor politice, Legea nr.14/2003,actualizată,  prin prevederile de la art.29 din Legea nr.35/2008 s-a instituit o altă discriminare şi numai pentru unii dintre candidaţi la alegerile parlamentare. Toţi candidaţii înscrişi la alegerile parlamentare din 9 decembrie a.c. au depus aceeaşi garanţie de 3.500 lei. După alegeri, restituirea depozitelor nu se face pentru toţi candidaţii, ci doar pentru o parte dintre ei, în funcţie de nişte criterii arbitrare şi discriminatorii. Mai mult, o parte dintre candidaţii care nu au intrat în Parlament sînt sancţionaţi de două ori pentru că au participat la alegerile din 9 decembrie 2012, inclusiv în funcţie de orientarea politică a alegătorilor care s-au prezentat la vot.
Candidaţii s-au înscris şi au candidat în colegii electorale. Depozitele au fost evidenţiate, în chitanţele de la CEC Bank, tot pe colegii electorale. Candidaţii din colegii au obţinut rezultate diferite. La restituirea depozitelor au apărut următoarele situaţii:
a) Mulţi candidaţi P.R.M. au obţinut, în colegii, între 2,01%-15% din voturi, dar partidul din care fac parte a realizat la nivel naţional sub 2% din voturile valabil exprimate. În aceste cazuri, candidaţii acelui partid nu pot să-şi recupereze suma de 3.500 lei, conform art.29, alin.7 din Legea nr.35/2008, deşi în colegiile unde au candidat au fost votaţi de 5%-15% dintre alegători.
b) Mulţi candidaţi au obţinut, în colegii, sub 2% din voturile valabil exprimate, dar alianţa politică sau partidul politic din care fac parte a trecut pragul electoral de 5% la nivel naţional.
c) Pentru candidaţii independenţi , care au primit 2,01%-19,99% din voturile valabil exprimate, depozitul se restituie numai acelora care au obţinut cel puţin 20% din voturi în colegiul uninominal în care au candidat.
d) La nivel naţional, P.R.M. a depăşit procentul de 2%, cumulînd rezultatul obţinut de candidaţii la Camera Deputaţilor cu cel al candidaţilor pentru Senatul României.
Cele 4 situaţii întîlnite la alegerile parlamentare din 9 decembrie 2012  conduc la următoarele concluzii:
- S-au încălcat grav prevederile Cartei Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene şi ale Constituţiei României.
- S-a instituit discriminarea între candidaţi în funcţie de apartenenţa politică şi după avere.
- S-a introdus, cu încălcarea Constituţiei şi a Legii partidelor politice, o sancţiune pecuniară suplimentară prin confiscarea ilegală a depozitului de 3.500 lei pentru candidaţii care au obţinut în colegiul lor peste 2% din voturile alegătorilor, dar la nivel naţional partidul politic a realizat un procent mai mic de 2%, datorită imposibilităţii înscrierii de candidaţi în toate colegiile din lipsa uriaşei garanţii, de 3.500 lei, cea mai mare din Europa, în cel mai sărac stat din Uniunea Europeană.
- Procentele de 2% pentru candidaţii partidelor şi 20% pentru candidaţii independenţi sînt arbitrare, discriminatorii şi lipsite de logică.
- Candidaţii determinaţi, serioşi şi responsabili care au participat în campania electorală şi au prezentat oferta lor pentru alegători sînt sancţionaţi de A.E.P. dacă la nivel naţional partidul lor nu a trecut pragul artificial de 2%. În loc să le mulţumească în mod public pentru înscrierea şi participarea la alegerile electorale, la toţi competitorii, Autoritatea Electorală Permanentă intenţionează să încalce Constituţia României, art.44, alin.4 şi 8, respectiv să confişte o parte din averea competitorilor electorali, adică suma de 3.500 lei de persoană. Sumele respective urmînd să fie făcute venit la Bugetul de Stat. Această faptă  se regăseşte în Codul penal. Prin aceasta se ajunge la îmbogăţirea fără just temei a Statului Român. Se ştie că, prin Hotărîrea Guvernului României nr.889 din 1 septembrie 2012, s-a aprobat bugetul şi cheltuielile necesare pentru alegerile parlamentare din 9 decembrie 2012.
- Cu încălcarea Constituţiei României, A.E.P. caută să-i sancţioneze financiar pe o parte din candidaţii la alegerile parlamentare din 9 decembrie 2012 pentru opţiunea politică a circa 45% dintre alegătorii care s-au prezentat la urne. De ce să fie sancţionaţi financiar doar unii dintre candidaţi pentru opţiunea la vot a unora dintre alegători? O asemenea prevedere nu există în nici una din ţările Uniunii Europene şi încalcă Carta Drepturilor Fundamentale ale U.E.!
- Pentru o parte dintre candidaţii partidelor politice care nu au trecut pragul electoral de 5%, respectiv pentru cei care au obţinut în colegiul lor între 2% şi 5% din voturi, A.E.P. le restituie depozitul de 3.500 lei, fără a le da şi dobînda aferentă.
- Pentru o parte dintre candidaţii partidelor politice care nu au trecut pragul electoral de 5% pentru a intra în Parlament, dar au obţinut sub 2% din voturi la nivel naţional, dar peste 2% în colegiul unde au candidat, depozitul de 3.500 lei nu se restituie de către A.E.P.
- Pentru partidul politic care nu trece pragul electoral de 5%, obţinînd sub 2%, dar candidaţii săi se află pe primul loc în cel puţin 3 colegii la Senat şi cel puţin 6 colegii la Camera Deputaţilor, A.E.P. restituie depozitele pentru toţi candidaţii, deoarece acel partid a devenit parlamentar.
- Pentru candidaţii organizaţiilor minorităţilor naţionale care nu ating pragul electoral de 5%, obţinînd doar 1%, li se restituie depozitul de 3.500 lei dacă obţin un mandat de deputat.
- În colegiile unde candidaţii au renunţat la înscriere sau acolo unde candidaţii s-au retras după înscriere, A.E.P. le-a restituit depozitul de 3.500 lei. Dacă a decedat un candidat pînă la anunţarea rezultatului final al alegerilor parlamentare, A.E.P. restituie depozitul de 3.500 lei urmaşilor acelei persoane. Dacă rămîn în viaţă candidaţii care au obţinut în colegiul lor 5% - 15%, dar la nivel naţional partidul politic din care fac ei parte a realizat sub 2% din voturile exprimate la nivel naţional deoarece din lipsa banilor nu a putut înscrie candidaţi în 35% dintre colegii, atunci acei candidaţi riscă să fie pedepsiţi şi să le fie confiscată ilegal suma de 3.500 lei.  Situaţia este absurdă, în condiţiile în care în 35% dintre colegii le-a fost încălcat alegătorilor dreptul de a vota candidaţii posibili ai P.R.M. A fost încălcat dreptul la vot al alegătorilor în 166 de colegii electorale şi A.E.P. vrea să-i sancţioneze financiar pe candidaţii P.R.M  care s-au înscris în 65% dintre colegii pentru alegerile din 9 decembrie 2012.
Din acest „ghiveci" electoral se poate ieşi astfel:
1) Respectînd Carta Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene şi Constituţia României şi restituind garanţiile (depozitele) la toţi candidaţii la alegerile parlamentare din 9 decembrie 2012.
2) Înscriind în Cartea Albă a Autorităţii Electorale Permanente adresată Parlamentului, după alegerile din 9 decembrie 2012, acele propuneri de eliminare din Legea nr.35/2008 a textelor neconstituţionale.
Conform Legii nr.47/1992, art.2, alin.2: „Sînt neconstituţionale prevederile actelor prevăzute la alin. (1) care încalcă dispoziţiile sau principiile Constituţiei."
Aveţi şansa să faceţi dreptate şi o mare bucurie la mulţi competitori electorali supuşi acum discriminărilor.
Vă mulţumim.

Dr. CORNELIU VADIM TUDOR
Preşedintele Partidului România Mare
Membru al Parlamentului European

                  

ZIARUL TRICOLORUL, nr. 266, 25.01.2013
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu