"Acest BLOG este creatia integrala a doamnei Ruxandra Lungu , fosta presedinta OFRM 2009-2014 si a domnului Ing Florin Chiriac, simpatizant PRM.
In continuare vom publica articole de interes general, informatii despre PRM, comunicate de presa, primite direct de la "sursa", rubrica "Saptamana pe scurt" din revista Romania Mare, diverse materiale .

Va multumim pentru suportul acordat !"
Colectivul de administratori ai blogului http://www.corneliuvadimtudor.blogspot.com/
duminică, 27 noiembrie 2016

DOCTRINA NAŢIONALĂ – DOCTRINA PARTIDULUI ROMÂNIA MARE

Partidul România Mare este un partid care are toate atributele partidelor politice, în conformitate cu Constituţia României şi legislaţia specifică, acţionînd cu mijloace democratice pentru atingerea obiectivelor cuprinse în programul său. Nici partidul nostru nu poate face abstracţie de adevărul istoric, că scopul politicii e preluarea puterii, iar scopul puterii e realizarea binelui cetăţeanului şi al obştii.
Documentele de bază ale activităţii Partidului România Mare sînt Statutul şi Programul. Statutul şi Programul Partidului România Mare reprezintă cadrul organizatoric, normele interne şi, respectiv, obiectivele concrete ale partidului, obiective ce decurg din DOCTRINA NAŢIONALĂ – doctrina Partidului România Mare. În acord cu importanta tradiţie socio-politică a României, Partidul România Mare a fost conceput şi acţionează ca o asociaţie liberă de cetăţeni, uniţi prin interese şi idei comune, cu caracter creştin, democratic şi umanist.
Partidul România Mare are rădăcini adînci în viaţa socială a Ţării, atît în planul economic, cît şi în planul ideatic. Ceea ce particularizează Partidul România Mare în peisajul politic românesc este prezenţa primordială a INTERESULUI NAŢIONAL în toate obiectivele, luările de poziţie şi acţiunile partidului. Doctrina Partidului România Mare are în vedere, concomitent, studierea, cunoaşterea şi popularizarea marilor valori naţionale româneşti, a poziţiei Naţiunii Române în lume, identificare a relaţiilor şi interdependenţelor în care este implicată.
Doctrina Naţională este baza teoretică şi ideologică a partidului nostru, fiind expresia sintetică a existenţei multimilenare a românilor, avîndu-şi izvoarele atît în religia creştin-ortodoxă în care s-a format Poporul Român, cît şi în ideile de libertate, dreptate şi neatîrnare ale marilor figuri ale Neamului. Doctrina Naţională înmănunchează credinţa, sentimentul de libertate şi dreptate, dragostea pentru glia străbună şi tradiţiile strămoşeşti. Principiile şi idealurile Doctrinei Naţionale se constituie într-un concept doctrinar modern, rezultat din altoirea pe tulpina naţională a unor valori ale doctrinelor social-democrată şi creştin-democrată.

BAZELE DOCTRINEI NAŢIONALE A PARTIDULUI ROMÂNIA MARE 
 
În conformitate cu obiectivele pe care şi le-a propus încă de la înfiinţarea sa, în anul 1991, şi pe care le-a urmărit permanent, Partidul România Mare intenţionează să cucerească, pe căile oferite de democraţie, puterea politică necesară pentru a guverna Ţara. Caracteristicile esenţiale ale acţiunii politice a Partidului România Mare decurg din dragostea neţărmurită faţă de Patrie şi Naţiunea Română a întemeietorilor partidului, a tuturor membrilor şi simpatizanţilor săi. În consecinţă, acţiunea politică a Partidului România Mare va fi destinată permanent reconstrucţiei naţionale şi sociale, descurajării tendinţelor – considerate de noi extrem de primejdioase – de slăbire a autorităţii statului democratic, de subminare a bazelor economice, sociale, morale, educaţionale ale Naţiunii Române, prin proliferarea dispreţului fără limite faţă de iniţiativa şi munca cinstită, faţă de talentul şi spiritul creativ, care, singure, trebuie să poată justifica bunăstarea într-o societate bine rînduită şi bine condusă. Noi credem cu fermitate în comentariul marelui sociolog român Dimitrie Gusti, care, în 1922, afirma că „Un partid de ordine şi de autoritate poate fi şi un partid de libertate“.
Partidul România Mare concepe „reconstrucţia naţională“ ca un proces care trebuie să vizeze, în mod ideal, refacerea României Mari, respectiv readucerea la sînul Patriei a tuturor teritoriilor istorice româneşti răpite în mod samavolnic. Adevărul că România are de recăpătat teritorii etern româneşti, care au fost răpite în urma Pactului Ribbentrop – Molotov, între nazişti şi bolşevici, este unul dintre motivele pentru care Naţionalismul Luminat trebuie să mai aibă, încă vreme îndelungată, dreptul de cetăţenie la poporul nostru. Pentru apropierea de acest ideal, Partidul România Mare are în vedere folosirea exclusivă a procedeelor democratice, a normelor de drept internaţional, a acţiunii politico-diplomatice sistematice, perseverente, documentate, fundamentate pe o perfectă cunoaştere a istoriei Patriei şi a umanităţii. În acţiunea sa pentru atingerea idealului României Mari, partidul nostru va proceda pornind de la realitatea evidentă că unirea tuturor românilor se va putea realiza numai în condiţiile unei evoluţii social-economice interne favorabile, la care situaţia României, marile calităţi ale Neamului nostru ne dau dreptul să aspirăm. Deviza Partidului România Mare – „Unire în Belşug“ – este mult mai mult decît o simplă lozincă, este conştiinţa fermă a datoriei unui partid, este expresia sintetică a unui program politic. Preconizată de Partidul România Mare să se materializeze odată pentru totdeauna, „Unirea cea Mare“ trebuie, în concepţia noastră, pregătită cu asiduitate şi în plan cultural, nu numai în plan economic, cu înţelepciune şi tact, cu profunda înţelegere a mutaţiilor pe care decenii de asuprire, de deznaţionalizare, le-au produs asupra comunităţilor de etnici români aflate în prezent în afara graniţelor Ţării.
Partidul România Mare a identificat importanţa forţei de atracţie pe care o viaţă normală, ordonată, corectă, sub protecţia legii, o viaţă senină, într-o ambianţă politico-economică şi culturală destinsă, o poate avea pentru românii din afara graniţelor, în care dăinuie dragostea de Neam şi care au nostalgia vetrei străbune.

DOCTRINA NAŢIONALĂ – DIRECŢIILE PRACTICE DE MANIFESTARE 
 
Pornind de la însuşirea concepţiei conform căreia între realitatea socială prezentă (înfăptuită) şi realitatea socială viitoare (ideală) se desfăşoară procesul de transformare a societăţii în acord cu idealul etic, Partidul România Mare şi-a proiectat acţiunea politică pentru realizarea unui progres multilateral, a unei democraţii avansate, care să se armonizeze cu ansamblul celorlalte ţări ale lumii, toate acestea în interesul Ţării şi al Naţiunii. Avînd în vedere faptul că doctrina politică este, în fond, ansamblul de noţiuni care serveşte drept îndrumar pentru organizarea forţelor şi stabilirea programelor partidelor, şi doctrina Partidului România Mare va conduce la transpunerea corectă a ideilor şi concepţiilor noastre politice, în politica internă şi în politica externă, pe care le vom promova în procesul de guvernare.
Astfel, în conceperea Programului nostru, care conţine un mic sistem sociologic şi un mare tratat etic, se are în vedere complexul de factori care defineşte societatea românească, pentru că societatea se exprimă fenomenologic printr-o mulţime de activităţi economice, juridice, politice, religioase, artistice. Partidul România Mare îşi propune ca prin Doctrina Naţională să acţioneze ca un catalizator pentru derularea unui program activ de solidaritatea naţională. Acest program trebuie să fie expresia voinţei naţionale.

POLITICA INTERNĂ 
 
Vizînd transformarea societăţii într-o societate a prosperităţii şi a echilibrului social, într-un stat de drept, Partidul România Mare evidenţiază situaţia particulară a Naţiunii Române, formată pe una dintre vetrele imemoriale ale civilizaţiei europene. Recunoscînd necesitatea de a se respecta toate preceptele statului de drept în legătură cu protecţia tuturor cetăţenilor, Partidul România Mare subliniază necesitatea de a se recunoaşte şi combate nocivitatea oricăror discriminări. Noi susţinem că toţi cetăţenii români trebuie să fie egali în faţa legii şi nimic nu trebuie să confere privilegii unor minorităţi. În concepţia noastră, toţi cetăţenii Ţării sînt datori să o apere, să o respecte şi să contribuie la propăşirea sa. Loialitatea faţă de România trebuie să fie sacră.
Pentru obţinerea unei adevărate justiţii sociale, în concepţia noastră, guvernanţii Ţării trebuie să trateze cu mare atenţie realizarea unui contract social care să asigure o justă distribuire a bogăţiei Naţiunii, o efectivă protecţie socială. Respectînd principiul proprietăţii şi legile economiei de piaţă, Partidul România Mare are în vedere promovarea unor măsuri eficiente de protecţie a producţiei naţionale, atît pe piaţa internă, cît şi în confruntarea produselor româneşti în competiţia internaţională. Protecţia producţiei naţionale va avea în vedere baza materială, forţa de muncă şi producţia însăşi, dar şi ocrotirea mărfurilor româneşti în raport cu cele străine, prin utilizarea tuturor pîrghiilor care stau la dispoziţia statului.
Partidul România Mare îşi propune să determine o concepţie corectă despre corelaţia dintre munca şi statutul social al cetăţeanului, repunînd munca, talentul şi iniţiativa pe primul loc în preocuparea Naţiunii Române, ca determinante ale bunăstării membrilor societăţii. „Boala de care suferă societatea românească este lipsa de caractere“ – afirma, cu mîhnire, Nicolae lorga, dar o asemenea anomalie trebuie să ia sfîrşit.
Nemunca, mijloacele ilicite de acumulare a valorilor, corupţia, criminalitatea economică trebuie să fie pedepsite şi discreditate ferm în faţa societăţii, prin metode educative adecvate, de reinstaurare a unei moralităţi asumate în mod unanim.
Partidul România Mare acordă, totodată, o mare atenţie făuririi civilizaţiei săteşti moderne – dat fiind faptul, printre altele, că satul este leagănul Naţiunii Române şi că peste 50% dintre cetăţenii României trăiesc la ţară. Civilizaţia sătească are în Ţara noastră cel mai profund caracter naţional. În civilizaţia sătească se regăsesc cele mai mari realizări ale geniului românesc, creaţii muzicale, literare, de artă plastică, creaţii tehnice ingenioase, care nu încetează să surprindă şi să entuziasmeze omenirea. Din civilizaţia satului românesc şi-au tras izvoarele artişti şi savanţi cu care astăzi se mîndresc şi alte culturi, ca fiind ai lor.
Partidul România Mare apreciază că strategia pentru înflorirea civilizaţiei săteşti trebuie să constituie o prioritate incontestabilă a Doctrinei Naţionale. Mai ales în condiţiile acestui sfîrşit de Secol şi Mileniu, în care grija pentru ridicarea culturală a mediului rural a încetat să mai preocupe majoritatea forţelor politice ale Ţării, iar dominanta pentru satele României este, din păcate, pe toate planurile, cuvîntul „mizerie“. Atîta vreme cît pentru români muzica naţională se identifică, în mare măsură, cu muzica ţărănească, portul naţional cu cel ţărănesc, creaţia literară naţională cu Balada Mioriţa, nici o forţă care se pretinde a fi naţională nu are dreptul să neglijeze civilizaţia sătească. Partidul România Mare îşi propune ca, în procesul de guvernare a Ţării, să determine o judicioasă angrenare a satului în circuitul de valori materiale şi spirituale din Ţară, pornind de la ideea că trebuie să se evite involuţia ţărănimii române, că trebuie să se aloce mai mult din resursele naţionale pentru protecţia socială şi culturală a satului. Şcoala sătească şi Căminul cultural trebuie să fie, şi pe viitor, alături de Biserica străbună, focare de cultură, de iradiere a spiritului patriotic naţional, izvoare de valori umane. În pofida convingerilor unor spirite elitiste, străine de neamul nostru, de durerile şi aspiraţiile sale, vigoarea Naţiei rezidă încă, în mare măsură, în filonul curat, nealterat, al ţărănimii româneşti.
Modern şi pragmatic, Partidul România Mare nu se va cantona niciodată într-un paseism idealist, dimpotrivă, el susţine necesitatea introducerii tehnologiilor de producţie agricolă avansate, a acordării de sprijin concret, în primul rînd financiar, pentru consolidarea gospodăriei agricole ţărăneşti, a fermei
rentabile, a folosirii integrale şi intensive a fondului funciar al Ţării. Partidul va acţiona, totodată, pentru păstrarea tehnologiilor tradiţionale ale gospodăriei ţărăneşti, pentru organizarea şi menţinerea unor muzee locale, pentru înregistrarea în sisteme multimedia a creaţiilor artistice ţărăneşti, a arhitecturii specifice.
Conştient de rolul politicii financiare şi fiscale în dezvoltarea întregii societăţii bazate pe economia socială de piaţă, Partidul România Mare va lua în consideraţie, cu toată atenţia, acumulările de date specifice provenind din Ţările cu mare experienţă în domeniul financiar-bancar, procedînd, însă, cu discernămînt în angajarea de credite, respingînd îndatorarea inutilă a Ţării. Este o datorie patriotică, de primă urgenţă, ca populaţia să fie informată sistematic cu privire la gestionarea şi utilizarea împrumuturilor externe.
În cadrul Doctrinei Naţionale, Partidul România Mare pune înaintea oricărei raţiuni politicianiste sau oportuniste adevăratul Interes Naţional, cel care aduce beneficii Ţării în perspectivă, evitîndu-se ipotecarea resurselor materiale şi umane pe termen lung şi transferarea responsabilităţilor şi eforturilor către generaţiile viitoare.
În Doctrina Naţională a Partidul România Mare, un loc important îl deţine grija pentru o protecţie socială eficientă, fără de care populaţia Ţării este atacată în însăşi fibra sa biologică. Prin toate mijloacele care îi vor sta la dispoziţie, în timpul guvernării sau pe care şi le va crea, Partidul va rezolva, în mod optim, în temeiul moralei creştine, problema copiilor străzii, a cerşetorilor, a semenilor fără adăpost, pentru că această problemă este o pată pe obrazul Naţiunii, şi o guvernare va fi veşnic condamnată de Istorie dacă nu se va apleca asupra dezmoşteniţilor sorţii. Ţinînd cont de faptul că demnitatea naţională a fost afectată, în cea mai mare măsură, de popularizarea, cu obstinaţie, în exterior, a imaginii dezolante a săracilor noştri, Partidul România Mare va utiliza toate fondurile disponibilizate sau realizate prin confiscarea marilor averi obţinute fraudulos, pentru crearea bazei materiale de susţinere a copiilor şi bătrînilor nevoiaşi, a tuturor cetăţenilor lipsiţi de resurse. În paralel cu măsurile de urgenţă, se vor pune în aplicare măsurile strategice capabile să lichideze, într-o manieră civilizată şi umană, problema pînă la sfîrşitul acestui Secol. Îngrijindu-ne de bătrîni – ne respectăm trecutul. Îngrijindu-ne de copii – ne asigurăm viitorul.

POLITICA EXTERNĂ 
 
În problematica deosebit de complexă a relaţiilor internaţionale ale Ţării, Doctrina Naţională a Partidului România Mare porneşte de la realitatea incontestabilă că Ţara noastră este o componentă a lumii contemporane, în care trebuie să joace un rol pozitiv şi activ. În acelaşi timp, noi concepem totalitatea raporturilor noastre prin prisma aceluiaşi etern Interes Naţional. Această chestiune reprezintă Steaua Polară a Doctrinei Naţionale. Dată fiind concepţia noastră conform căreia Naţiunea, departe de a-şi fi epuizat resursele de progres şi de a-şi fi terminat rolul istoric, îşi va pune şi în viitor amprenta asupra configuraţiei politico-geografice a Umanităţii, Partidul România Mare va susţine şi în continuare necesitatea existenţei statelor naţionale, opunîndu-se argumentat unor teorii ireale despre „spiritualizarea“ sau „transparenţa“ graniţelor, sau despre „Europa regiunilor“.
Faţă de procesul de integrare a României în structurile Euro-Atlantice, Doctrina Naţională a Partidului România Mare se pronunţă favorabil. Vom milita activ împotriva tuturor forţelor care încearcă să izoleze România de concertul mondial de valori, în care i-a fost locul dintotdeauna. Pentru eficienţa acestei integrări, care se cere a fi înţeleasă şi asumată de milioane de români, solicităm respectarea de către organismele internaţionale a demnităţii şi tradiţiilor poporului nostru, deziderat fără de care chiar fundamentele democraţiei moderne pot fi periclitate. Pe deplin conştienţi de costurile unei asemenea integrări, ne exprimăm convingerea că aceasta nu va afecta negativ unitatea naţională şi nivelul de trai al populaţiei României, dimpotrivă, va reprezenta un factor de progres. Noi pornim de la premisa absolut realistă că în aceeaşi măsură în care România are nevoie de structurile euroatlantice pentru garantarea securităţii sale, şi aceste structuri au nevoie de România, datorită poziţiei geo-strategice exemplare şi a puternicului potenţial, uman şi material. În spiritul acestor adevăruri, conducerea Partidului România Mare a semnat Documentul de la Snagov, în iunie 1995, pe care şi-l asumă în continuare. Aşadar, nu vom accepta să fim trataţi ca o Ţară de categoria a doua, ci ca o Ţară cu drepturi şi îndatoriri egale.

ÎNVĂŢĂMÎNTUL ŞI POLITICA CULTURAL-ŞTIINŢIFICĂ 
 
Partidul România Mare concepe domeniile învăţămîntului şi culturii ca fiind de cea mai mare importanţă pentru viitorul unei naţiuni. Considerăm că educaţia patriotică, în spirit naţional, trebuie să înceapă de la cele mai fragede vîrste, că această educaţie trebuie să cuprindă, necondiţionat, Cultul Patriei, promovarea valorilor naţionale, cunoaşterea istoriei, formarea caracterelor şi a personalităţilor în spiritul cinstei şi al muncii. Partidul România Mare apreciază că educaţia în conformitate cu respectul pentru valorile universale, pentru creaţiile altor popoare, trebuie să completeze educaţia de bază, în spirit naţional. Mîndria de a fi român, de a face parte dintr-un popor atît de talentat şi plin de calităţi, conştiinţa necesităţii de a se edifica un viitor fericit şi prosper Naţiunii Române, trebuie să fie induse tinerei generaţii şi ocrotite ca nişte plante rare.
Partidul România Mare înţelege cultura ca pe un domeniu extrem de important de manifestare a personalităţii umane, o activitate care pune în valoare cele mai reuşite exemplare ale umanităţii, pentru înfrumuseţarea vieţii în familie şi în colectivitate. În ceea ce-i priveşte pe români, calităţile native trebuie să găsească condiţii materiale pe măsura geniului poporului, iar condiţiile materiale şi organizatorice asigurate trebuie să preîntîmpine, pe de o parte, emigrarea marilor valori, pe de alta, degradarea artei şi culturii autentic româneşti, prin manifestări decadente şi poluarea folclorului.
Strîns legată de rezultatele procesului educaţional, activitatea ştiinţifică, în optica Partidului România Mare, trebuia să se bucure de o atenţie majoră, pornindu-se de la realitatea că naţiunile – deci şi Naţiunea Română – progresează în special datorită descoperirilor ştiinţifice şi a noilor tehnologii. În epoca actuală, dacă nu vom participa cu fruntea sus, cu aplomb şi cu drepturi egale la „războiul informaţional“, riscăm să rămînem în urmă faţă de imperativele progresului.
Partidul România Mare, prin Doctrina Naţională, va acţiona ca, pe viitor, să fie exclusă apariţia unor situaţii în care priorităţi mondiale româneşti în domeniul ştiinţific să fie batjocorite sau ignorate la noi în Ţară, ori însuşite de sistemele posesive ale altor ţări, cum s-a întîmplat în trecut cu Ştefan Odobleja, care a formulat principiile Ciberneticii, cu dr. Nicolae Paulescu, descoperitorul Insulinei, sau cu fizicianul Ştefan Procopiu, descoperitorul Magnetronului, invenţii şi descoperiri pentru care alţi cercetători au primit Premiul Nobel.
A venit timpul ca geniul nativ al Poporului Român să lucreze plenar, cu maximă eficienţă, pentru propăşirea Ţării noastre – numai astfel vom fi respectaţi în lumea largă. Pentru că „migraţia popoarelor“, încheiată ca proces istoric acum aproape 1.000 de ani, nu trebuie să fie înlocuită cu „migraţia valorilor“.

ARMATA ŞI SIGURANŢA NAŢIONALĂ 
 
Partidul România Mare concepe Armata şi structurile speciale de apărare naţională drept domenii esenţiale pentru existenţa României ca stat suveran şi independent. Doctrina Naţională a partidului nostru susţine că Armata Ţării şi structurile speciale de apărare naţională sînt formaţiuni care aparţin Naţiunii, că ele sînt în serviciul Ţării, că au datoria sfîntă să protejeze necondiţionat, la ordin, teritoriul, patrimoniul naţional, viaţa şi liniştea locuitorilor întregii Ţări. Pentru aceste structuri nu poate exista raţiune externă superioară care să le oprească din executarea ordinelor. Doctrina Militară a României trebuie să exprime pe mai departe dragostea de Ţară, devotamentul neţărmurit faţă de popor şi cultul glorioaselor fapte ale Armatei de-a lungul istoriei. Nici o raţiune politică sau diplomatică nu poate transforma glorioasa noastră Oştire într-o armată de mercenari.

CONCLUZII 
 
Doctrina Naţională vine din Istorie şi merge în Istorie. Ea reprezintă cu mult mai mult decît fiecare doctrină considerată clasică: liberală, conservatoare, creştin-democrată, social-democrată, corporatistă şi altele. Doctrina Naţională poate trăi şi fără ele, dar acestea nu pot fi viabile în rîndul populaţiei, dacă nu au şi elemente ale Doctrinei Naţionale.
Spre deosebire de toate celelalte doctrine, Doctrina Naţională e inconfundabilă şi poate fi recunoscută cu uşurinţă. Ea nu poate trece drept altceva, decît ceea ce este cu adevărat. Într-o lume în continuă prefacere, de la începutul Secolului XX şi pînă acum – o perioadă zbuciumată în care s-au confruntat, s-au compromis, s-au năruit şi au fost uitate atîtea programe şi ideologii – Doctrina Naţională nu numai că a supravieţuit, dar a ieşit întărită şi proaspătă, aşa cum sînt înseşi popoarele care au o misiune pe Pămînt. Pentru că ea este, vorba lui Nicolae lorga, „mîntuitoare“, în materie de teorie politică, Doctrina Naţională e Alfa şi Omega, e refugiul tuturor mulţimilor care cred cu tărie că Patriile nu pot şi nu trebuie să fie şterse de pe hartă. Vom fi universali, exact în măsura în care sîntem români.
Aproape în mod involuntar, făuritorii şi votanţii Constituţiei României, din 1991, au inclus în legea Fundamentală a Ţării însăşi esenţa sau rădăcina Doctrinei Naţionale – e vorba despre Articolul 1: „România este stat naţional, suveran şi independent, unitar şi indivizibil“. Doctrina Naţională este fundamentată pe principiile moralei creştine, ale Decalogului biblic şi, ca atare, respinge orice expresie sau manifestare de intoleranţă, xenofobie, şovinism, segregaţionism, izolaţionism şi extremism. Fiind o oglindă teoretică a Naţiunii, ea nu poate fi altfel decît e Naţiunea însăşi: generoasă, creativă, vitală.
Cine se teme de Doctrina Naţională? Numai acea Reacţiune veche de cînd lumea, care unelteşte la jefuirea, vlăguirea şi dispariţia neamurilor. „Ţineţi cu poporul, toţi, ca să nu vă rătăciţi!“ – grăia Tribunul Simion Bărnuţiu, în anul crucial 1848, din mănunchiul căruia se desfac razele României Mari. Prin însăşi longevitatea sa multiseculară, Doctrina Naţională veştejeşte ipocrizia şi spiritul îngust, limitat, al atîtor aventurieri politici, care pun interesul personal sau de grup mai presus de Interesul Obştesc.
Eroarea cea mai mare a majorităţii politicienilor, de la noi, şi de aiurea, este aceea că ei cred că sînt predestinaţi să lumineze poporul, cînd, în realitate, toţi sîntem datori să învăţăm de la popor, zi de zi, bunul-simţ, măsura în lucruri, înţelepciunea, cinstea primordială, devotamentul total faţă de tot ce e nobil şi frumos. Are Poporul Român o misiune pe lume, ori el a fost creat de Dumnezeu întîmplător? Răspunsul îl poate da numai Doctrina Naţională: da, sîntem un Popor Mesianic (însărcinat cu o menire), iar misiunea noastră este aceea de a reprezenta o punte vie la marea răspîntie a drumurilor Nord-Sud, Est-Vest, pentru edificarea unei lumi a Păcii, Concordiei şi Bucuriei de a trăi.

http://romaniamare.info/doctrina-nationala-doctrina-partidului-romania-mare/

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu